CRITERIS D'AVALUACIÓ 2020/21


CRITERIS D'AVALUACIÓ CURS 2020/21


CRITERIS ESPECIFICS D’AVALUACIÓ DE 1r d'ESO CURS 2020/21

Per a recollir dades sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, es proposen instruments d’avaluació variats com ara: l’observació del comportament de l’alumnat (“comportament” en el sentit ample de la paraula: el seu progrés o no, actitud en la classe i davant el treball diari, etc.), proves escrites i orals, realització d’activitats voluntàries o no (a indicació del professorat), aportació de material , etc. El Departament vol subratllar la importància que té la llibreta de l’alumne, que recull el seu treball diari, i que constitueix un bon mitjà perquè tant el professorat com el propi alumne puguin fer un seguiment de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.una/dues o tres unitats didàctiques. Consistiran en el desenvolupament escrit de diverses qüestions relacionades amb els continguts de cada unitat. A cada prova escrita podrà introduir-se coneixements i procediments de les unitats anteriors. S’intentarà mantenir, sempre que es pugui, l’estructura utilitzada en les activitats del llibre (eix cronològic, mapes, imatges, esquemes, gràfics, definicions, resums...).
    Diferents activitats realitzades a cada tema (mapes, gràfics, estadístiques, comentaris d’un text, etc.) en diferents suports                        
     Valoració dels treballs que es faran durant el curs, tant els individuals com els treballs en grup. (Es valorarà: claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació).
      Observació a l’aula: preguntes orals relacionades amb la matèria, participació activa i positiva per part de l’alumne/a (intervencions, treball en grup, exposicions orals, participació en debats o discussions, puntualitat en a l’aula, respecte al professor, companys i material, lliurament del dossier en les dates marcades pel professor, Utilització correcta mitjans telemàtics)
  Dossier de classe amb els apunts i les activitats de cada tema. (Es valorarà: organització, claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació). La llibreta es revisarà de forma periòdica.
-   Treball per projecres: El Tema d'Egipte i el de Roma es farà seguint la metodologia del estudi/treball per projectes. A les avaluacions (1a i 2a respectivament) que es treballi per projectes la nota del projecte equivalda a la nota del 2n examen del trimestre.

Criteris de qualificació

La nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
50 % proves escrites + 30 % treball + 20 % actitud
a)    Saber 50 %  → Mitjana aritmètica de les proves escrites (per a poder tenir en compte els apartats B i C i aprovar la matèria cal treure com a mínim 2 en la mitjana).
b)    SABER FER 30 % → Mitjana aritmètica de les notes de llibreta i treballs específics. (quadern, petits treballs d’investigació, mapes, eixos....). treball diari (preguntes a classe, realització i correcció d’activitats escrites o orals... ). actitud envers l’assignatura (interès, participació a classe, realització de les tasques, ajuda als companys...).
c)    SABER ESTAR 20 % → Observació a l’aula i preguntes orals.
           
A final de curs, l’assignatura restarà aprovada  quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5 punts, i com a màxim s’hagi suspès una avaluació.

Recuperacions:

 Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions en que no hagi assolit les competències de la matèria. Normalment es tracta d'un dossier d'exercicis del trimestre en qüestió.


     2.    A final de curs:

     L’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.

IMPORTANT: L'alumne/a serà qualificat al final de curs amb una nota qualitativa sobre l'assoliment de les competències: NA (no assoliment), AS (assoliment satisfactori), AN (assoliment notable), AE (assoliment excel·lent).


CRITERIS ESPECIFICS D’AVALUACIÓ DE 2n d'ESO CURS 2020/21

Per a recollir dades sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, es proposen instruments d’avaluació variats com ara: l’observació del comportament de l’alumnat (“comportament” en el sentit ample de la paraula: el seu progrés o no, actitud en la classe i davant el treball diari, etc.), proves escrites i orals, realització d’activitats voluntàries o no (a indicació del professorat), aportació de material , etc. El Departament vol subratllar la importància que té la llibreta de l’alumne, que recull el seu treball diari, i que constitueix un bon mitjà perquè tant el professorat com el propi alumne puguin fer un seguiment de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
        Proves escrites : un mínim de dues per avaluació, cada dues / tres unitats didàctiques. Consistiran en el desenvolupament escrit de diverses qüestions relacionades amb els continguts de cada unitat. A cada prova escrita podrà introduir-se coneixements i procediments de les unitats anteriors. S’intentarà mantenir, sempre que es pugui, l’estructura utilitzada en les activitats del llibre (eix cronològic, mapes, imatges, esquemes, gràfics, definicions, resums...).
      Diferents activitats realitzades a cada tema (mapes, gràfics, estadístiques, comentaris d’un text, etc.) en diferents suports. Treballar una noticia de diari al mes.
        Valoració dels treballs que es faran durant el curs, tant els individuals com els treballs en grup. (Es valorarà: claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació).
         Observació a l’aula: preguntes orals relacionades amb la matèria, participació activa i positiva per part de l’alumne/a (intervencions, treball en grup, exposicions orals, participació en debats o discussions, puntualitat en a l’aula, respecte al professor, companys i material, lliurament del dossier en les dates marcades pel professor, Utilització correcta mitjans telemàtics)
        Dossier de classe amb els apunts i les activitats de cada tema. (Es valorarà: organització, claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació). La llibreta es revisarà de forma periòdica.

Criteris de qualificació

La nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
60 % proves escrites + 30 % treball + 10 % actitud
a)    SABER 60 %  → Mitjana aritmètica de les proves escrites (per a poder tenir en compte els apartats B i C i aprovar la matèria cal treure com a mínim 2 en la mitjana).
b)    SABER FER  30 % → Mitjana aritmètica de les notes de llibreta i treballs específics. (quadern, petits treballs d’investigació, mapes, eixos....). treball diari (preguntes a classe, realització i correcció d’activitats escrites o orals... ). actitud envers l’assignatura (interès, participació a classe, realització de les tasques, ajuda als companys...). 
c)    SABER ESTARctitud 10 % → Observació a l’aula i preguntes orals.
            
A final de curs, l’assignatura restarà aprovada  quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5 punts, i com a màxim s’hagi suspès una avaluació.

 Recuperacions:
      Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions en que no hagi assolit les competències de la matèria.


2.    A final de curs:

      L’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.

Alumnes amb la matèria suspesa d’altres cursos

Si un alumne no supera l’avaluació extraordinària de setembre i passa de primer a segon curs amb la matèria de ciències socials suspesa haurà de presentar un quadernet de treball que se'ls facilitarà al més de setembre del curs següent.

IMPORTANT: L'alumne/a serà qualificat al final de curs amb una nota qualitativa sobre l'assoliment de les competències: NA (no assoliment), AS (assoliment satisfactori), AN (assoliment notable), AE (assoliment excel·lent).
CRITERIS ESPECIFICS D’AVALUACIÓ de 3r d'ESO CURS 2020/21

Per a recollir dades sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, es proposen instruments d’avaluació variats com ara: l’observació del comportament de l’alumnat (“comportament” en el sentit ample de la paraula: el seu progrés o no, actitud en la classe i davant el treball diari, etc.), proves escrites i orals, realització d’activitats voluntàries o no (a indicació del professorat), aportació de material , etc. El Departament vol subratllar la importància que té la llibreta de l’alumne, que recull el seu treball diari, i que constitueix un bon mitjà perquè tant el professorat com el propi alumne puguin fer un seguiment de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
        Proves escrites : un mínim de dues per avaluació, cada dues / tres unitats didàctiques. Consistiran en el desenvolupament escrit de diverses qüestions relacionades amb els continguts de cada unitat. A cada prova escrita podrà introduir-se coneixements i procediments de les unitats anteriors. S’intentarà mantenir, sempre que es pugui, l’estructura utilitzada en les activitats del llibre (eix cronològic, mapes, imatges, esquemes, gràfics, definicions, resums...).
        Diferents activitats realitzades a cada tema (mapes, gràfics, estadístiques, comentaris d’un text, etc.) en diferents suports.
        Valoració dels treballs que es faran durant el curs, tant els individuals com els treballs en grup. (Es valorarà: claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació).
        Observació a l’aula: preguntes orals relacionades amb la matèria, participació activa i positiva per part de l’alumne/a (intervencions, treball en grup, exposicions orals, participació en debats o discussions, puntualitat en a l’aula, respecte al professor, companys i material, lliurament del dossier en les dates marcades pel professor, Utilització correcta mitjans telemàtics)
        Dossier de classe amb els apunts i les activitats de cada tema. (Es valorarà: organització, claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació). La llibreta es revisarà de forma periòdica.

Criteris de qualificació

La nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
60 % proves escrites + 30 % treball + 10 % actitud
a)   SABER 60 %  → Mitjana aritmètica de les proves escrites (per a poder tenir en compte els apartats B i C i aprovar la matèria cal treure com a mínim 2 en la mitjana).
b)  SABER FERreballs 30 % → Mitjana aritmètica de les notes de llibreta i treballs específics. (quadern, petits treballs d’investigació, mapes, eixos....). treball diari (preguntes a classe, realització i correcció d’activitats escrites o orals... ). actitud envers l’assignatura (interès, participació a classe, realització de les tasques, ajuda als companys...). 
c)    SABER ESTARctitud 10 % → Observació a l’aula i preguntes orals.
          
A final de curs, l’assignatura restarà aprovada  quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5 punts, i com a màxim s’hagi suspès una avaluació.

 Recuperacions:

 Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions en que no hagi assolit les competències de la matèria.


2.    A final de curs:

     L’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.

Alumnes amb la matèria suspesa d’altres cursos

Si un alumne no supera l’avaluació extraordinària de setembre i passa de curs amb la matèria de ciències socials suspesa haurà de presentar un quadernet de treball que se'ls facilitarà al més de setembre del curs següent.

IMPORTANT: L'alumne/a serà qualificat al final de curs amb una nota qualitativa sobre l'assoliment de les competències: NA (no assoliment), AS (assoliment satisfactori), AN (assoliment notable), AE (assoliment excel·lent).
Criteris d’avaluació 4art d’ESO CURS 2020/21

Per a recollir dades sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, es proposen instruments d’avaluació variats com ara: l’observació del comportament de l’alumnat (“comportament” en el sentit ample de la paraula: el seu progrés o no, actitud en la classe i davant el treball diari, etc.), proves escrites i orals, realització d’activitats voluntàries o no (a indicació del professorat), aportació de material , etc. Cal subratllar la importància que té la llibreta o dossier de feina de l’alumne, que recull el seu treball, i que constitueix un bon mitjà per fer un seguiment de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.

§  Proves escrites: una cada dues unitats didàctiques. Consistiran en el desenvolupament  escrit de diverses qüestions relacionades amb els continguts de cada unitat. S’intentarà mantenir, sempre que es pugui, l’estructura utilitzada en les activitats del llibre o del curs (eix cronològic, mapes, imatges, esquemes, gràfics, definicions, resums...).
§  Diferents activitats realitzades a cada tema (mapes, gràfics, estadístiques, comentaris d’un text, posa’t a prova, memòria oral, exposicions a classe, lectures, dossier, pensar-hi, etc.) en diferents suports.
§  Valoració dels treballs que es faran durant el curs, tant els individuals com els treballs en grup. (Es valorarà: claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, profunditat, rigor i puntualitat a la presentació).
§  Observació a l’aula: preguntes orals relacionades amb la matèria, participació activa i positiva per part de l’alumne/a (intervencions, treball en grup, exposicions orals, participació en debats o discussions, puntualitat en a l’aula, respecte al professor, companys i material, lliurament del dossier en les dates marcades pel professor, etc).
§  Llibreta de classe i dossier d’activitats: amb els apunts i les activitats de cada tema. (Es valorarà: organització, claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació). La llibreta es revisarà de forma periòdica.
§  Presentació i exposició en grup sobre geopolítica del món actual, el darrer trimestre a la darrera unitat.
§  Treball sobre Memòria Oral sobre memòries viscudes per part de familiars o coneguts dels alumnes des de 1931 fins a 1986

Criteris de qualificació
Les qualificacions seran numèriques, de l'1 al 10. La nota final serà el resultat de:
A.        Saber: 70 %  → Mitjana aritmètica de les proves escrites (per a poder tenir en compte els apartats B i C i aprovar la matèria cal treure com a mínim 3 punts en cadascun dels exàmens). L’exposició del darrer trimestre comptarà i farà mitja aritmética amb la prova escrita.
B.        Treballs específics per  avaluació i dossier, activitats: 20 % → Mitjana aritmètica de les notes de llibreta, dossier d’activitats i treballs específics (proves puntuals de pregunta curta a classe, quadern, petits treballs d’investigació, mapes, exposicions, eixos....). Treball diari (preguntes a classe, realització i correcció d’activitats escrites o orals... ).
Es tindrà en compte per la nota d’actitud (10%) també el comportament en les diferents activitats i sortides programades durant el curs de la Memòria Històrica. L’actitud a l’aula i la seva participación en la mateixa.
C.        El treball de la Memòria Oral. Aquest, representarà un 15% de la nota final de curs
A l’avaluació ordinària de juny es considerarà aprovada la matèria quan s’obtingui una qualificació mitjana final igual o superior a 5, i es tinguin tres avaluacions aprovades Si no s’haurà de recuperar les avaluacions suspeses.
Criteris de recuperació 

Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions en que no hagi assolit les competències de la matèria.


2.    A final de curs:

      L’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.

Alumnes amb la matèria suspesa d’altres cursos

Si un alumne no supera l’avaluació extraordinària de setembre i passa de curs amb la matèria de ciències socials suspesa haurà de presentar un quadernet de treball que se'ls facilitarà al més de setembre del curs següent.


El Treball sobre memòria oral 
Aquest treball constarà de quatre àmbits:
1. Contextualització històrica del moment enregistrat
2. L’entrevista, enregistrament i transcripció sobre memòria oral. Memòria històrica d’algun moment trascendent dins la vida personal familiar des de 1931 fins 1986.
3. Recull de material històric familiar. De tres a cinc materials, documents, objectes antics. Omplir fitxa i fer-los-hi fotografies i explicar breument de la seva importància.
4. Moments personals per la història. Una cançó, un poema, una carta, un llibre, una  pel.lícula, una flor seca, un diari, una entrada de cinema, una postal, una foto, un record, una tarda, un regal, una joia, un moment...
Aquest treball s’ha de realizar de manera transversal durant tot el curs. La Història d’Espanya conjuntament amb la del Mòn Contemporani  formen part del contingut del curs. Els alumnes hauran de fer aquest treball sobre la nostra historia que anirà pautat pels professors durant els trimestres.
El primer s’hauria de definir el tema i l’índex a seguir
El segon realizar la entrevista o entrevistes
El tercer redactat final, recull de material històric familiar i dels moments per la historia
S’entregarà la primera semana de juny i avaluarà el 15% de la nota final.

Si no s’ha entregat o és insuficient s’haurà de recuperar per la convocatòria de juny, La no realització o insuficient suposarà el descompte del 15% de la nota global.
Alumnes amb la matèria suspesa d’altres cursos


IMPORTANT: L'alumne/a serà qualificat al final de curs amb una nota qualitativa sobre l'assoliment de les competències: NA (no assoliment), AS (assoliment satisfactori), AN (assoliment notable), AE (assoliment excel·lent).
L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT (curs 2020/21)
HISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANI 1 BAT
HISTÒRIA DE L'ART 1 BAT
HISTÒRIA 2 BAT
GEOGRAFIA 2 BAT
HISTÒRIA DE L’ART 2 BAT
L’avaluació serà contínua i personalitzada. Es valorarà el domini o grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de la matèria, a més de la participació, l’actitud i l’expressió. D’aquesta manera, a banda de l’assoliment dels objectius, serà imprescindible per superar la matèria aspectes com ara l’interès que demostri cada alumne/a, la participació a classe i, en especial, haver mantingut al llarg del curs una actitud respectuosa vers el professorat, la resta de companys i les instal·lacions.
1. Criteris d’avaluació:
- PROVES ESCRITES:
o   Aquestes proves poden incloure un o més temes. Es faran un màxim de dos exàmens per avaluació, a criteri de cada professor/a.
o   Les proves que no arribin a 3,5 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i que la mitjana superi el 5.
o   La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de justificació raonada (família, metge) es tindrà dret a fer-lo en una altra data.
- TREBALL I ACTITUD:
o   Un nombre variable d’activitats (pràctiques) que s’han de realitzar individualment i/o en grup, i s’han de presentar el dia indicat pel professor/a. No s’acceptaran fora del termini marcat.
o   Treballs i petites recerques complementàries.
o   Sortides i altres.
o   Actitud: La participació en el treball de l’aula, l’educació i correcció a l’aula, el respecte envers els companys i els professors. Assistència a classe i puntualitat.
la nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
80 % proves escrites + 20 % treball i actitud
NOTA: cal treure com a mínim un 3,5 en la l’apartat de les proves escrites, en cas contrari no es sumarà la nota de treball i actitud. I la nota d’avaluació serà igual a la mitjana de notes dels exàmens.
A final de curs, l’assignatura restarà aprovada quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5 punts, i com a màxim se’n suspengui una amb una nota igual o superior a 4.
La nota final de cada matèria serà la mitjana de les notes de cada una de les tres avaluacions, tot valorant la progressió de cada alumne.


2. Recuperacions:
L’alumne/a tindrà dret a un examen de recuperació trimestral de cada avaluació suspesa, sobre la totalitat dels continguts de la mateixa.

Els alumnes que no hagin superat l'assignatura hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny. En aquest examen si un alumne té una avaluació suspesa només haurà d'examinar-se d'aquesta avaluació. Si en té dues o tres, anirà de dues o tres segons el cas. Els alumnes que no superin aquesta convocatòria extraordinària de juny hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre (examen 80%) i presentar un treball sobre un tema del temari  de 1r de batxillerat de unes 10 o 15 pàgines, que tindrà un valor del 20%
En qualsevol de les recuperacions no hi ha nota màxima establerta.
3. Alumnes pendents del curs anterior Història del Món Contemporani:
Exàmens extraordinaris segons fixi la normativa que tindran un valor del 80%, més un treball sobre un tema del temari  de 1r de batxillerat de unes 10 o 15 pàgines, que tindrà un valor del 20%

Cap comentari:

Publica un comentari