PROGRAMACIÓ GEOGRAFIA 2n BAT CURS 2020/21

PROGRAMACIÓ GEOGRAFIA 2n BATXILLERATSEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

INS MARTÍ I FRANQUÈS


CURS 2020/21Índex
1.-Introducció, criteris d’avaluació, temporització,
    activitats complementàries, materials                                                                    pàg 2                                 
2.- Programació d’aula:
Unitat 1. El Medi Físic d’Espanya i de Catalunya                                                       pàg 5
Unitat 2. Els climes d’Espanya i de Catalunya                                                           pàg 8
Unitat 3. Els recursos de la natura                                                                           pàg 11
Unitat 4. Paisatge i Medi Ambient                                                                              pàg 14
Unitat 5. El Sector Primari                                                                                         pàg 17
Unitat 6. La Reestructuració dels espais industrials                                                   pàg 20
Unitat 7. Els serveis. El Turisme                                                                                pàg 23
Unitat 8. L’Activitat Comercial i les Comunicacions                                                   pàg 26
Unitat 9. La Pibleció Espanyola i la Catalana                                                             pàg 29
Unitat 10. Els Fluxos Migratoria                                                                                 pàg 32
Unitat 11. El Ciutat i el món Urbà                                                                               pàg 35
Unitat 12. El fenòmen urbà a Espanya i a Catalunya                                                  pàg 38
Unitat 13. Un món globalitzat                                                                                    pàg 41
Unitat 14. La Unió Europea                                                                                        pàg 44
Unitat 15. Espanya I Catalunya en el context mundial i europeu                                pàg 47
Unitat 16. L’Organització Territorial d’Espanya i Catalunya                                       pàg 50
Treball de Camp                                                                                                        pàg 53
Fonts d’informació i Bibliografia complementària                                                     pàg 53
1. Introducció
Aquesta nova programació de la matèria de Geografia de Batxillerat, que s’inicia el present curs (20014-2015), està estructurada seguint la normativa i diversos decrets que regulen els ensenyaments secundaris a Catalunya i que estan recollits -en diferents formats- en els materials que les diverses editorials publiquen i en els nous llibres de text i materials didàctics per estudi dels temaris i treball -a l’aula i a casa- per part dels alumnes.
En aquest cas, segons acord dels membres del seminari de Geografia i Història de l’IES, el material i la proposta bàsica de treball triada és la de l’Editorial VICENS VIVES.
Partim de la proposta de l’editorial -en quant a objectius, estructura de continguts i activitats per temes- com la base de la feina d’aquest curs amb algunes modificacions que especificarem al llarg de la nostra adaptació.
Les seqüències d’aprenentatge estan organitzades segons els criteris següents:
Adequació. Tot contingut d’aprenentatge està íntimament lligat als coneixements previs de l’alumne/a.
Continuïtat. Els continguts es van assumint al llarg del curs.
Progressió. L’estudi en forma helicoïdal d’un contingut en facilita la progressió. Els continguts, un cop assimilats, són represos constantment al llarg del procés educatiu, perquè no siguin oblidats. Unes vegades se’n canvia la tipologia (per exemple, si s’han estudiat com a procediments, es reprenen com a valors); altres vegades es reprenen com a continguts interdisciplinaris en altres àrees.
Interdisciplinarietat. Això suposa que els continguts apresos en una àrea serveixen per a avançar en d’altres i que els continguts corresponents a un eix vertebrador d’una àrea serveixen per a aprendre els continguts d’altres eixos vertebradors de la mateixa àrea, és a dir, que permeten donar unitat a l’aprenentatge entre diverses àrees.
Priorització. Es parteix sempre d’un contingut que actua com a eix organitzador i, al voltant seu, es van integrant altres continguts.
Integració i equilibri. Els continguts seleccionats busquen cobrir les capacitats que s’enuncien en els objectius i en els criteris d’avaluació. Així mateix, es busca l’harmonia i l’equilibri en el tractament de conceptes, procediments i valors, a més d’introduir el treball dels valors transversals.
Interrelació i globalització. S’han tingut en compte els continguts que són comuns a dues o més àrees, de manera que, quan siguin abordats, se n’obtingui una visió completa. Així mateix, es presenten els continguts en el seu aspecte més general, per tal de poder analitzar els aspectes més concrets al llarg de les unitats didàctiques, fins a arribar a obtenir-ne una visió global.
Amb tots aquests criteris, la matèria s’estructura en una Introducció al coneixement Geogràfic i 16 unitats didàctiques,
Materials dels alumnes:
Llibre de text de la Editorial VICENS VIVES, atles, llibreta i fulls mil·limetrats, apunts i materials fotocopiats, materials diversos al Moodle de l’INS, materials complementaris portats per la professora en diversos formats: PDF ...etc.
Temporització:
La proposada per el projecte de l’Editorial VICENS VIVES, calculada per les setmanes de duració del curs (a 4 hores setmanals) amb modificacions que s’introduiran en aquesta adaptació, que ve a ser aproximadament d'uns cinc temes per trimestre.

Activitats complementàries:
-       Participació dels alumnes en activitats a l’aula i fora de l’IES organitzades des de l’Unitat de geografia de la l’URV i dirigides a alumnes de secundària:
conferències, visites i participació en les activitas organitzades per la Unitat de Geografia en les Jornades de portes obertes de l’URV
participació en el projecte de creació d’un mapa conceptual dirigit des de la Unitat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.
-       Visita didàctica  de contingut geogràfic o interdisciplinar a espais geogràfics de l’entorn, amb la realització de treballs en equips.
-       Realització de treballs utilitzant (TIC) fonts d’informació i d’elaboració multimèdia especialment fonts accessibles a través d’Internet, i elaboració de documents amb tècniques informàtiques.
-       Realització d’un treball a partir del programa didàctic virtual de innovació educativa sobre els Paisatges catalans.
-       Repàs de la cartografia descriptiva bàsica: mapes del Món i d’Europa, Espanya i Catalunya (principals trets físics i mapes polítics- administratius).

Criteris d’avaluació:
L’avaluació serà contínua i personalitzada. Es valorarà el domini o grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de la matèria, a més de la participació, l’actitud i l’expressió. D’aquesta manera, a banda de l’assoliment dels objectius, serà imprescindible per superar la matèria aspectes com ara l’interès que demostri cada alumne/a, la participació a classe i, en especial, haver mantingut al llarg del curs una actitud respectuosa vers el professorat, la resta de companys i les instal·lacions.
Criteris d’avaluació:
- PROVES ESCRITES:
o   Aquestes proves poden incloure un o més temes. Es faran un màxim de dos exàmens per avaluació, a criteri de cada professor/a.
o   Les proves que no arribin a 4 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i que el promig superi el 5.
o   La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de justificació raonada (família, metge) es tindrà dret a fer-lo en una altra data.
- TREBALL I ACTITUD:
o   Un nombre variable d’activitats (pràctiques) que s’han de realitzar individualment i/o en grup, i s’han de presentar el dia indicat pel professor/a. No s’acceptaran fora del termini marcat.
o   Treballs i petites recerques complementàries.
o   Sortides i altres.
o   Actitud: La participació en el treball de l’aula, l’educació i correcció a l’aula, el respecte envers els companys i els professors. Assistència a classe i puntualitat.
la nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
80 % proves escrites + 20 % treball i actitud
NOTA: cal treure com a mínim un 3,5 en la l’apartat de les proves escrites, en cas contrari no es sumarà la nota de treball i actitud. I la nota d’avaluació serà igual a la mitjana de notes dels exàmens.
A final de curs, l’assignatura restarà aprovada quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5 punts, i com a màxim se’n suspengui una amb una nota igual o superior a 4.
La nota final de cada matèria serà la mitjana de les notes de cada una de les tres avaluacions, tot valorant la progressió de cada alumne.


2. Recuperacions:
L’alumne/a tindrà dret a un examen de recuperació trimestral de cada avaluació suspesa, sobre la totalitat dels continguts de la mateixa.

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària de juny hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny o setembre.
3. Alumnes pendents del curs anterior:
Exàmens extraordinaris segons fixi la normativa
2. Programació
Introducció al coneixement geogràfic  (1 hora de classe),
Es facilitarà als alumnes un esquema introductori.

Objectius

·     Saber que la geografia és una ciència que es divideix en geografia física i humana i diferenciar els àmbits d’estudi d’aquestes.
·     Comprendre el significat d’espai geogràfic.
·     Conèixer els mètodes de la geografia i les possibilitats de la professió de geògraf.
·     Conèixer alguns dels principals geògrafs, escoles i tendències en geografia al llarg de la història.

Continguts

Conceptes
·     La geografia com a ciència. La geografia física i la geografia humana.
·     De l’espai geogràfic al lloc. La regió, el territori i el lloc.
·     La percepció de l’espai. L’entorn natural.
·     Els mètodes de la geografia. L’observació directa i indirecta.
·     La professió de geògraf.
·     Geògrafs, escoles i tendències en geografia. Els primers geògrafs. L’Edat Moderna. El segle XIX. El segle XX. L’actualitat.
Actituds
·     Interès per augmentar els coneixements referents a la geografia com a ciència.
·     Actitud interessada per conèixer les fonts de la geografia.

Criteris d’avaluació

·     Emprar un vocabulari pertinent en l’explicació i comunicació de fets i processos geogràfics.   1
El medi físic d'Espanya i de
Catalunya

Objectius didàctics
    Localitzar la Península Ibèrica a la Terra i assenyalar les característiques generals del relleu peninsular espanyol.
    Analitzar la formació del relleu peninsular: construcció de relleus i erosió.
    Caracteritzar la formació geològica del relleu peninsular en les Eres Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica i el Període Quaternari.
    Comprendre els processos d'orogènesi alpina i glacialisme així com la seva importància en la formació del relleu peninsular espanyol.
    Definir el concepte d'unitat morfoestructural.
    Identificar i explicar les característiques de les unitats morfoestructurals del relleu espanyol: la Meseta, les serralades exteriors a la Meseta, les Depressions de l'Ebre i del Guadalquivir, i els relleus litorals peninsulars.
    Situar i descriure les unitats del relleu que conformen les unitats morfoestructurals de la Meseta i de les serralades exteriors a la Meseta.
    Caracteritzar els processos de formació geològica de les unitats del relleu de la Meseta i les serralades exteriors a la Meseta.
    Caracteritzar el procés de formació de les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir.
    Localitzar i explicar les característiques de les costes atlàntiques i mediterrànies.
    Conèixer les característiques del relleu de l'arxipèlag balear i canari.
    Conèixer i descriure la geomorfologia de Catalunya i les unitats estructurals més importants del seu relleu.Continguts

    Localització geogràfica de la Península Ibèrica i característiques generals del relleu peninsular espanyol.
    Coneixement de les coordenades en les quals es localitza la Península Ibèrica.
    Utilització de diferents tipus d'imatges per descriure la localització i els diferents tipus del relleu espanyol.
    La formació geològica del relleu peninsular.
    Descripció de processos geològics i aplicació a la comprensió del relleu peninsular espanyol.
    Adquisició i aplicació del vocabulari geogràfic específic del tema.
    La Meseta: serres interiors i vores muntanyoses.
    Identificació de les unitats morfoestructurals del relleu peninsular espanyol.
    Localització de les unitats morfoestructurals al mapa físic de la Península.
    Observació i interpretació de talls de relleu sobre la geografia espanyola.
    Les serralades exteriors a la Meseta.
    Localització de les unitats estructurals dels Pirineus i de les Serralades Bètiques.
    Les depressions de l'Ebre i del Guadalquivir.
    El relleu del litoral peninsular.
    Situació en un mapa de les costes peninsulars espanyoles.
    Els relleus insulars: Balears i Canàries.
    Observació de mapes físics dels arxipèlags canari i balear.
    Les unitats geomorfològiques de Catalunya.
    Anàlisi del relleu d'un mapa i disseny d'un perfil topogràfic.

Criteris d'Avaluació

    Assegurar-se que descriuen els trets generals del relleu peninsular espanyol.
    Comprovar que caracteritzen la formació geològica del relleu peninsular en les Eres Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica i el Període Quaternari.
    Verificar que identifiquen i expliquen les característiques de les quatre unitats morfoestructurals del relleu espanyol.
    Observar si interpreten correctament diferents talls de relleu i fotografies assumint la seva importància com a instruments de coneixement geogràfic.
    Valorar si comprenen els processos d'orogènesi alpina i glacialisme assenyalant la seva importància en la formació del relleu peninsular espanyol.
    Descobrir si assimilen i empren correctament el vocabulari bàsic del tema.
    Veure si localitzen les unitats morfoestructurals d'Espanya, les unitats estructurals dels Pirineus i de les Serralades Bètiques en diferents mapes.
    Constatar que coneixen els processos de formació geològica de les unitats del relleu de la Meseta i les serralades exteriors a la Meseta.
    Verificar que caracteritzen i descriuen el procés de formació de les depressions de
l'Ebre i del Guadalquivir.
    Observar si descriuen el relleu litoral peninsular i localitzen les costes atlàntiques i mediterrànies en un mapa.
    Constatar que coneixen les característiques generals del relleu balear i canari.
    Veure si coneixen la geomorfologia catalana, així com les grans unitats del seu relleu.
    Valorar si reflexionen sobre l'impacte de les activitats humanes sobre el medi ambient.
    Assegurar-se que són capaços d'interpretar el relleu d'un mapa i plasmar-lo en un perfil topogràfic.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa mitjançant l'adquisició de procediments, instruments i conceptes que possibilitin un coneixement científic del medi físic així com la posterior aplicació dels coneixements adquirits en la nostra relació amb el propi entorn.
    Competència social i ciutadana. Es treballa a partir de l'anàlisi de l'evolució del delta de l'Ebre, mitjançant la qual porta a una reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana al medi ambient.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en el comentari de mapes i imatges, així com en la definició de conceptes relacionats amb la geografia espanyola i catalana.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa en les activitats que proposen l'anàlisi de mapes geogràfics i de talls de relleu de diferents unitats del relleu espanyol.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: anàlisi de mapes, descripció d'imatges, interpretació de talls de relleu, etc. 
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament d'habilitats socials com l'escolta activa, l'empatia, el respecte pel torn de paraula i la valoració de les opinions diferents de la pròpia.

    2
Els climes d'Espanya i de Catalunya

Objectius didàctics


    Identificar i localitzar els conjunts climàtics d'Espanya.
    Descriure els mecanismes que influeixen en el clima: circulació atmosfèrica en altura i en superfície.
    Conèixer i descriure els factors que influeixen en el clima d'Espanya.
    Interpretar mapes isobàrics sobre la circulació atmosfèrica i sobre els factors que influeixen en el clima d'Espanya.
    Comprendre la importància de l'anticicló de les Açores sobre el clima d'Espanya.
    Establir els criteris a partir dels quals es classifiquen els conjunts climàtics d’Espanya.
    Caracteritzar els diferents tipus o conjunts climàtics d'Espanya i les seves varietats.
    Analitzar diferents tipus de clima a Espanya a partir de la interpretació de mapes climàtics i climogrames.
    Relacionar el tipus de clima amb els paisatges i activitats agrícoles que predominen a cada zona climàtica.
    Assimilar i emprar el vocabulari bàsic necessari per descriure els fenòmens meteorològics tractats en el tema.
    Caracteritzar les particularitats del clima canari i descriure les seves diferents varietats.
    Assimilar el règim tèrmic i pluviomètric de Catalunya.
    Analitzar el temps atmosfèric i realitzar prediccions meteorològiques a partir de l'anàlisi de mapes del temps, mapes isobàrics i imatges del Meteosat.Continguts

    Mecanismes que influeixen en el clima.
    Localització en un mapa dels conjunts climàtics d'Espanya.
    Descripció del comportament del jet stream i realització d'una previsió del temps a partir de l'anàlisi de mapes isobàrics.
    Factors que influeixen en els climes d'Espanya.
    Comprensió de la importància de l'anticicló de les Açores en el clima espanyol.
    Observació de la influència de les masses d'aire tropical, aire polar, i els centres d'acció sobre la Península mitjançant mapes isobàrics i imatges del Meteosat.
    Els climes de l'Espanya peninsular i de les Balears.
    Identificació del règim pluviomètric com a criteri bàsic per establir quins són els conjunts climàtics d'Espanya.
    Reconeixement de les varietats de cada un dels conjunts climàtics d'Espanya.
    Utilització de mapes climàtics i climogrames en la descripció dels conjunts climàtics del nostre país i les seves varietats.
    Relació entre les característiques climàtiques d'una zona d'Espanya amb el seu paisatge i les activitats agrícoles que s’hi desenvolupen.
    Els climes de les Canàries: la importància dels vents alisis i la seva influència en les varietats climàtiques de l’arxipèlag.
    Descripció de les temperatures i de les precipitacions de Catalunya.
    Reflexió a partir d'un text sobre les causes de la desertització a Espanya, la responsabilitat de l'ésser humà en aquest procés i les possibles mesures per tractar el problema.
    Anàlisi del temps atmosfèric a partir de la interpretació de mapes isobàrics, imatges del Meteosat i mapes del temps.

Criteris d'Avaluació

    Verificar que descriuen la circulació atmosfèrica en altura, la circulació de l'aire en superfície i la seva influència en el temps meteorològic.
    Assegurar-se que són capaços de comprendre un mapa de circulació atmosfèrica i realitzar prediccions del temps a partir de la seva anàlisi.
    Constatar que reconeixen els factors que influeixen sobre el clima del nostre país.
    Descobrir si són conscients de la importància de l'anticicló de les Açores sobre el clima d'Espanya.
    Veure si descriuen la influència de les masses d'aire tropical, les borrasques i les masses d'aire polar sobre la Península a partir de mapes isobàrics i imatges del Meteosat.
    Comprovar que identifiquen, localitzen i caracteritzen els diferents conjunts climàtics d'Espanya.
    Reconèixer i descriure les varietats que presenten cada un dels conjunts climàtics de l'Espanya peninsular i Balears.
    Constatar que empren mapes climàtics i climogrames en la descripció dels conjunts climàtics del nostre país i les seves varietats.
    Verificar que descriuen les varietats del clima de les Canàries relacionant cada una d'aquestes varietats amb la influència dels vents alisis sobre l'arxipèlag canari.
    Observar si coneixen i utilitzen correctament el lèxic propi del tema.
    Descobrir si poden descriure la distribució tèrmica i pluviomètrica de Catalunya.
    Assegurar-se que són capaços d'analitzar el temps atmosfèric a partir de la interpretació conjunta de mapes del temps, mapes isobàrics i imatges del Meteosat.
    Valorar si són conscients de les repercussions de l'acció humana sobre l'entorn i adopten actituds favorables a la preservació del medi ambient.Competències

    Competència social i científica. S'articula a través de la descripció del temps meteorològic des d'una perspectiva científica i a la posterior aplicació d'aquest coneixement a la predicció del temps meteorològic a partir de l'observació de mapes del temps i isobàrics o imatges satèl·lit.
    Competència social i ciutadana. La reflexió sobre el problema de la desertització al nostre país, la nostra responsabilitat en aquest procés i les possibles mesures a adoptar per la seva solució potencien aquesta competència.
    Competència en comunicació lingüística. Es potencia mitjançant la descripció de fenòmens meteorològics i la utilització dels conceptes propis d'aquest camp.
    Tractament de la informació i competència digital. Es treballa mitjançant l'anàlisi i interpretació de la informació que ofereixen mapes meteorològics, imatges del Meteosat, climogrames i mapes isobàrics a partir dels quals es descriurà el temps atmosfèric i es realitzaran prediccions meteorològiques.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es desenvolupa a partir de la recerca i explicació raonada de mesures per afrontar el complex problema de la desertització a Espanya.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal en les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Es potencia el desenvolupament de les habilitats de comunicació interpersonal: escolta activa, empatia, respecte pel torn de paraula i valoració de les opinions diferents de la pròpia.
                                                                                                                                                


3
Els recursos de la natura

Objectius didàctics

    Conèixer i localitzar les principals conques hidrogràfiques d'Espanya.
    Descriure els recursos hídrics del nostre país i la seva desigual distribució en el territori.
    Reconèixer els diferents usos de l'aigua a Espanya i els agents responsables de la contaminació o de la seva sobreexplotació.
    Prendre consciència de la limitació dels recursos naturals a Espanya, particularment l'aigua i l'energia, i de la necessitat de fer-ne un ús sostenible.
    Caracteritzar les polítiques hídriques que permeten l'obtenció o distribució d'aigua i conèixer la seva aplicació a Espanya.
    Analitzar la demanda i els recursos energètics existents a Espanya així com els problemes que comporta la dependència energètica del nostre país.
    Emprar mapes, gràfics i taules de dades en l'anàlisi dels recursos energètics i hídrics.
    Conèixer la demanda d’aigua i els recursos energètics i minerals de Catalunya.
    Conèixer les maneres d'aprofitament de l'aigua, el carbó, el petroli, el gas natural, l'energia nuclear i les energies renovables a Espanya.
    Analitzar els recursos miners existents al nostre país.
    Interpretar gràfics amb variables múltiples.
    Participar en discussions i debats amb una actitud crítica i constructiva.Continguts

    Les conques i els recursos hídrics d'Espanya.
    Comprensió de l'escassetat i desigual distribució de l'aigua al nostre país.
    Interpretació de mapes sobre les conques i la distribució dels recursos hídrics d’Espanya.
    La demanda d'aigua a Espanya i els seus diferents usos.
    Anàlisi de taules de dades i gràfics sobre la despesa, l'estalvi la sobreexplotació i els diferents usos de l'aigua en el nostre país.
    Reconeixement dels agents responsables de la contaminació i de la sobreexplotació de l'aigua a Espanya.
    Les polítiques hídriques a Espanya: transvasaments, dessalinització d'aigua de mar, recuperació dels aqüífers i sanejament de rius.
    El dèficit d'energia i els recursos energètics no renovables a Espanya.
    Descripció de les fonts d'energia no renovables emprades a Espanya, la seva manera d'explotació, els seus avantatges i inconvenients.
    Localització a mapes dels embassaments més importants del país.
    Anàlisi de taules de dades sobre l'evolució del mercat de carbó espanyol i sobre la refinació de petroli.
    L'energia nuclear i les energies renovables alternatives.
    Localització en un mapa de les centrals nuclears espanyoles i anàlisi en un gràfic del cost i producció de l'energia nuclear.
    Reflexió sobre l'estancament de la producció d'energia nuclear al nostre país.
    Els recursos miners a Espanya.
    L’aigua i els recursos energètics i minerals a Catalunya.
    Interpretació de gràfics amb variables múltiples.
    Argumentació d'opinions personals sobre problemes complexos relacionats amb l'explotació dels recursos naturals d'Espanya.

Criteris d'Avaluació

    Verificar que coneixen les conques hidrogràfiques i els recursos hídrics existents al nostre país.
    Assegurar-se que comprenen que Espanya és un país amb escassetat d'aigua i de recursos energètics.
    Veure si caracteritzen la realitat hidrogràfica espanyola a partir de la interpretació de mapes i taules de dades.
    Constatar que reconeixen els diferents usos de l'aigua a Espanya i els agents responsables de la contaminació o de la seva sobreexplotació.
    Descobrir si coneixen les polítiques hídriques i la seva aplicació a Espanya.
    Comprovar que coneixen els recursos energètics i minerals d’Espanya.
    Observar si s'ajuden de mapes, gràfics i taules de dades per conèixer els recursos energètics amb els quals compta Espanya i la seva distribució en el territori.
    Valorar si reflexionen sobre els avantatges i inconvenients de l'energia nuclear i de les energies renovables alternatives.
    Veure si coneixen la demanda d’aigua i els recursos energètics i minerals de Catalunya.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat formant-se una opinió fonamentada a les fonts consultades.
    Assegurar-se que són capaços d'interpretar gràfics amb variables múltiples.
    Verificar que participen en debats amb una actitud constructiva i tolerant.
    Observar si expressen opinions personals sobre problemes mediambientals o de sobreexplotació dels recursos.Competències

    Competència social i científica. S'articula en l'anàlisi dels problemes de sobreexplotació de l'energia i els recursos hídrics que comporta l'actual model de gestió dels recursos d'Espanya, la qual cosa afavorirà la valoració de la Geografia com un instrument de comprensió i transformació de la realitat.
    Competència social i ciutadana. Es desenvolupa amb la presa de consciència d'adoptar actituds que afavoreixin la sostenibilitat del medi ambient contribuint individualment amb un ús sostenible de l'aigua i l'energia.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos, gràfics i taules de dades; així com en l'adquisició i l’ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que afavoreixen l'expressió d'opinions personals sobre els problemes mediambientals i de sobreexplotació dels recursos així com amb l'aportació de possibles solucions raonades a aquests problemes.
    Competència emocional. Es treballa a les activitats de grup en les quals s'intercanvien opinions i es potencia el desenvolupament de les habilitats socials de comunicació i relació interpersonal: escolta activa, empatia, etc.
44
Paisatge i medi ambient

Objectius didàctics

    Descriure els paisatges vegetals d'Espanya, així com la seva biodiversitat i el paper dels incendis.
    Caracteritzar els fenòmens responsables de la contaminació i el canvi climàtic.
    Valorar les repercussions de l'acció de l'ésser humà i de l'actual model de creixement econòmic sobre el medi ambient.
    Comprendre la importància de la preservació del medi ambient per al desenvolupament i manteniment de la qualitat de vida dels éssers humans.
    Explicar les principals accions portades a terme en política ambiental i reconèixer la necessitat d'introduir noves mesures per assolir un desenvolupament sostenible.
    Conèixer les polítiques de protecció i conservació del medi natural a Espanya.
    Ser conscient de l’existència de parcs a Catalunya així com del paper dels PEIN i la qualitat dels paisatges.
    Interpretar gràfics, mapes temàtics i taules de dades.
    Desenvolupar una actitud favorable a la conservació del medi ambient.
    Prendre consciència de la necessitat de preservar els nostres espais naturals i interès per conèixer els espais protegits del nostre país.
    Observar, analitzar i interpretar un paisatge.
    Realitzar treballs de grup i participar en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.Continguts

    Descripció dels paisatges vegetals d'Espanya i la seva biodiversitat.
    Reflexió sobre les repercussions socials i mediambientals negatives del procés de globalització.
    Valoració del medi natural com a recurs i element important en la qualitat de vida dels grups humans, i disposició favorable a la seva conservació i defensa.
    Utilització de mapes, gràfics i taules de dades en l'anàlisi dels problemes mediambientals d'Espanya i del món.
    La interacció natura-societat: condicionants i problemes.
    Anàlisi dels problemes que comporta la degradació del medi natural.
    Respostes i solucions cap a la sostenibilitat.
    Definició del concepte de sostenibilitat.
    Coneixement d'alternatives i models sostenibles alternatius a l'actual model de creixement.
    Polítiques de protecció i conservació.
    Localització d'espais protegits de la geografia espanyola i catalana.
    Polítiques sobre el paisatge.
    Valoració del paper destructor dels incendis.
    Identificació de paisatges humanitzats i naturals.
    Argumentació raonada de les conclusions elaborades i de les opinions personals.
    Realització de debats amb una actitud participativa i tolerant.
    Rigor crític en la realització del propi treball i en la transmissió dels nostres coneixements.
    Observació i anàlisi d'un paisatge.

Criteris d'Avaluació

    Constatar que descriuen les repercussions ambientals i socials de les activitats econòmiques.
    Observar si valoren les repercussions de l'acció de l'ésser humà i de l'actual model de creixement econòmic sobre el medi ambient.
    Veure si comprenen la importància de la preservació del medi ambient per al desenvolupament i manteniment de la qualitat de vida dels éssers humans.
    Assegurar-se que defineixen correctament el concepte de sostenibilitat.
    Comprovar que expliquen les principals accions portades a terme en política ambiental i els principals models o alternatives de desenvolupament sostenible.
    Valorar si reconeixen la necessitat d'introduir noves mesures i si realitzen propostes raonades per assolir un desenvolupament sostenible.
    Verificar que descriuen les principals polítiques de protecció i conservació del medi ambient.
    Observar si són capaços de localitzar en un mapa els principals paisatges vegetals i els espais protegits d'Espanya i Catalunya.
    Descobrir si descriuen les polítiques sobre el paisatge.
    Observar si valoren el paisatge com un patrimoni de tots que ha de ser conservat.
    Assegurar-se que són capaços d'observar, analitzar i interpretar un paisatge.
    Constatar que assimilen i empren el lèxic propi del tema.
    Valorar si expressen opinions personals sobre problemes mediambientals o socioeconòmics del món actual.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat i que participen en debats amb una actitud crítica i constructiva.Competències

    Competència social i científica. Es treballa a l'anàlisi dels problemes mediambientals i socials que comporta l'actual model econòmic, així com de les seves possibles alternatives; cosa que afavorirà la valoració de la Geografia com un instrument de comprensió i transformació de la realitat.
    Competència social i ciutadana. Es treballa tant a través de l'anàlisi de les repercussions de l'actual model econòmic sobre el medi ambient i les persones com del coneixement de possibles models econòmics alternatius a l'actual.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada a l'anàlisi i comentari de textos, gràfics i taules de dades; així com a l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi i la interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que afavoreixen l'expressió d'opinions personals a l’entorn de problemes mediambientals i socioeconòmics del món actual.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament de les habilitats d'escolta activa, empatia, respecte pel torn de paraula i valoració de les opinions diferents de la pròpia.
55
Canvis i permanències en el
sector primari

Objectius didàctics

    Caracteritzar l'economia de subsistència i l'economia de mercat.
    Conèixer els factors que han afavorit el pas de l'agricultura tradicional a la de mercat.
    Descriure i situar en el temps els processos d'èxode rural i èxode urbà que han tingut lloc a Espanya durant els segles XX i XXI.
    Distingir la població rural de l'agrària i descriure la diversificació econòmica de les zones rurals espanyoles en l'actualitat.
    Caracteritzar la realitat socioeconòmica del món rural espanyol a partir de l'anàlisi de gràfics, mapes temàtics i taules de dades.
    Descriure l'estructura de les explotacions agràries i la distribució territorial dels diferents tipus de treball agrari a Espanya.
    Valorar el paper de la Política Agrària Comunitària en el desenvolupament del
camp.
    Analitzar la comercialització dels productes agraris espanyols.
    Identificar els factors que intervenen en la producció agrària i descriure la producció agrària i ramadera espanyola.
    Caracteritzar i localitzar geogràficament els diferents tipus de paisatges agraris espanyols.
    Descriure el sector pesquer a Espanya i reflexionar sobre les conseqüències de la sobreexplotació dels recursos pesquers.
    Caracteritzar el sector primari català.
    Realitzar una anàlisi exhaustiva d'un paisatge agrari.Continguts

    El pas de l'agricultura tradicional a l'agricultura de mercat.
    Anàlisi de gràfics sobre la distribució de la població activa agrària d'Espanya.
    Descripció dels èxodes rurals i urbans en la història recent espanyola.
    Síntesi del pas de l'agricultura tradicional a l'agricultura de mercat a través d'un mapa conceptual.
    Les característiques generals de les explotacions i la feina agrària a Espanya.
    Estudi de taules de dades i un mapa temàtic sobre les explotacions i la feina agrària a Espanya.
    La Política Agrària Comunitària i les seves repercussions a Espanya.
    La producció agrària i ramadera espanyola.
    Anàlisi de dades sobre els principals conreus i els censos ramaders d'Espanya.
    Definició dels elements que constitueixen el paisatge agrari.
    Localització d'un mapa dels paisatges agraris espanyols.
    Descripció d'imatges representatives dels diferents paisatges agraris espanyols.
    L'activitat pesquera espanyola.
    Valoració de les conseqüències de la sobreexplotació dels recursos pesquers.
    El sector primari català.
    Anàlisi pautat i detallat d'un paisatge agrari.
    Argumentació de les conclusions elaborades i de les opinions personals.

Criteris d'Avaluació

    Comprovar que caracteritzen l'agricultura tradicional i la de mercat assenyalant els factors que han possibilitat el pas d'un tipus d'agricultura a l'altre.
    Valorar si descriuen i situen en el temps els processos d'èxode rural i èxode urbà que han tingut lloc en la història recent del nostre país.
    Veure si comprenen el procés de diversificació econòmica del món rural espanyol i diferencien la població agrària de la rural.
    Observar si caracteritzen la realitat socioeconòmica del món rural espanyol a partir de l'anàlisi de gràfics, mapes temàtics i taules de dades.
    Assegurar-se que coneixen les característiques generals de les explotacions agràries a Espanya.
    Valorar si reflexionen sobre els avantatges i inconvenients al camp espanyol de la incorporació d'Espanya a la UE.
    Verificar que descriuen la producció agrària i ramadera espanyola a partir de l'anàlisi de dades de superfícies agràries i censos ramaders.
    Descobrir si reconeixen els elements a partir dels quals es defineixen els paisatges agraris.
    Comprovar que caracteritzen i localitzen geogràficament els diferents tipus de paisatges agraris espanyols.
    Observar si assimilen i empren correctament el lèxic propi del tema.
    Constatar que coneixen l'evolució de la pesca i l'aqüicultura a Espanya.
    Observar si reflexionen sobre les conseqüències dels recursos pesquers i adopten postures favorables a l'explotació sostenible dels recursos naturals.
    Comprovar que assimilen les característiques del sector primari català.
    Assegurar-se que són capaços d'observar, analitzar i interpretar, a partir d'un qüestionari i de forma exhaustiva, un paisatge agrari.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa a través de l'anàlisi de la realitat agrària espanyola mitjançant diferents magnituds i conceptes econòmics.
    Competència social i ciutadana. Es treballa la valoració del paper de les ajudes de la UE com a motor de transformació de la realitat agrària i rural espanyola.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos relatius a la realitat agrària espanyola, en la definició d'alguns conceptes i en la descripció de paisatges agraris.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: comentari de textos, anàlisi de taules de dades, descripció
d'imatges, interpretació de mapes temàtics, etc.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament d'habilitats socials com l'escolta activa, l'empatia, el respecte pel torn de paraula i la valoració de les opinions diferents de la pròpia.66
La reestructuració dels espais industrials

Objectius didàctics

    Conèixer les etapes de la industrialització espanyola assenyalant els principals focus industrials de cada període.
    Identificar els factors que van afavorir el primer procés d'industrialització d'Espanya i l'estancament de la indústria entre 1939 i 1959.
    Analitzar les causes del desenvolupament industrial espanyol entre 1959-1974 i caracteritzar els models industrials fordista i postfordista.
    Descriure el model de desenvolupament industrial espanyol actual analitzant el pes específic de les Pimes a l'economia espanyola.
    Conèixer l'aplicació dels avenços tecnològics a l'empresa espanyola, així com les noves formes d'organització de la producció i del treball.
    Caracteritzar la realitat industrial espanyola a partir de l'anàlisi de gràfics, mapes temàtics i taules de dades.
    Valorar la importància de la integració d'Espanya a la UE en el desenvolupament i modernització de la seva indústria.
    Identificar els factors que intervenen en la localització industrial espanyola al llarg de la història i a l'actualitat.
    Descriure el teixit industrial espanyol a l'actualitat i l'impacte de la globalització en la seva configuració.
    Valorar el pes específic de la construcció i les conseqüències de la crisi d'aquest sector sobre el conjunt de l'economia espanyola: la bombolla immobiliària.
    Descriure la indústria a Catalunya i l’actual canvi en el model de producció.
    Elaborar un mapa temàtic seguint unes pautes prèviament donades.Continguts

    Les etapes de la industrialització d'Espanya.
    Cronologia de la creació de sectors industrials al nostre país.
    Anàlisi d'un gràfic sobre els índexs de producció a Espanya entre 1956 i 1984.
    El model de desenvolupament industrial espanyol actual.
    Anàlisi de la transició del fordisme al postfordisme a través d'un esquema.
    Identificació en una taula de dades del pes de les Pimes considerant la classificació d'empreses espanyoles en funció del seu nombre d'empleats.
    Estudi sobre l'evolució de la inversió espanyola en R + D.
    Comentari d'un text sobre la internacionalització de la producció i les seves repercussions a Espanya.
    La indústria espanyola i la Unió Europea.
    Reflexió entorn a les conseqüències de la liberalització del mercat i l'entrada de productes d'altres països a partir de la integració d'Espanya en la CEE.
    Valoració de les polítiques mediambientals impulsades per la UE i la seva aplicació en la indústria espanyola.
    El teixit industrial espanyol i els factors de localització industrial.
    Interpretació de mapes sobre la localització de la indústria espanyola.
    El sector de la construcció i la bombolla immobiliària.
    El sector industrial a Catalunya.
    Elaboració a partir d'indicacions d'un mapa temàtic.

Criteris d'Avaluació

    Constatar que coneixen les etapes de la industrialització espanyola assenyalant els principals focus industrials de cada període.
    Verificar que analitzen els factors que van produir avenços i retrocessos en el progrés industrial espanyol al llarg de la història.
    Observar si caracteritzen la història i la realitat actual de la indústria espanyola a partir de l'anàlisi de gràfics, mapes temàtics, textos i taules de dades.
    Assegurar-se que caracteritzen el model de desenvolupament industrial espanyol actual prestant especial atenció al paper de les Pimes, al canvi tecnològic en la indústria espanyola i a les noves formes d'organització de la producció.
    Observar si assimilen i empren correctament el lèxic propi del tema.
    Valorar si reflexionen sobre l'efecte positiu de la pertinença d'Espanya a la UE en el seu progrés i modernització industrial, així com en l’aplicació de les polítiques mediambientals comunitàries.
    Descobrir si són capaços d'avaluar l'adaptació de la indústria espanyola a l'actual model d'economia mundial globalitzada.
    Comprovar que caracteritzen el teixit industrial espanyol tenint en compte els factors de localització industrial al llarg de la història i a l'actualitat.
    Verificar que analitzen el pes de la construcció en l'economia espanyola valorant les causes i conseqüències de la crisi actual del sector.
    Veure si coneixen la realitat industrial catalana.
    Valorar si expressen opinions personals de forma raonada sobre qüestions d'actualitat relacionades amb la realitat industrial i de la construcció a Espanya.
    Constatar que elaboren un mapa temàtic a partir d'una sèrie de dades i pautes prèviament donades.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa a través de l'anàlisi de la realitat industrial espanyola a partir de la interpretació de diferents magnituds i l'ús de diversos conceptes de Geografia econòmica i humana.
    Competència social i ciutadana. Es treballa amb la valoració del paper de la UE com a motor de transformació de la realitat econòmica i, particularment, industrial espanyola.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos relatius a la realitat industrial espanyola, en la definició d'alguns conceptes i en la descripció del propi teixit industrial espanyol.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: comentari de textos, anàlisi de taules de dades, descripció
d'imatges, interpretació de mapes temàtics, etc.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament d'habilitats socials com l'escolta activa, l'empatia, el respecte pel torn de paraula i la valoració de les opinions diferents de la pròpia.


77
Els serveis. El turisme

Objectius didàctics

    Conèixer les característiques i la importància de les activitats terciàries i els serveis, així com la seva expansió, destacant els serveis socials, el turisme, els serveis informatius i l'impacte de les noves tecnologies. 
    Manejar i interpretar correctament diversos instruments de treball geogràfic, com les gràfiques, els mapes i les estadístiques.
    Caracteritzar el procés de terciarització de l'economia.
    Definir el concepte de societat del benestar i analitzar el grau d'implantació d'aquest model social a Espanya.
    Analitzar el desenvolupament turístic a Espanya i l'evolució d'aquest sector.
    Conèixer les característiques més importants del sector turístic a Espanya: la seva importància, la seva situació actual i la seva problemàtica.
    Valorar l’estat del sector dels serveis a Catalunya.
    Aprendre a distingir el que són dades del que són opinions, i tractar la informació de manera autònoma i crítica d'acord amb el final perseguit.
    Adquirir una visió crítica i global dels impactes econòmics, socials, culturals i mediambientals del turisme a Espanya.
    Assimilar i emprar correctament el lèxic propi de l'àrea.
    Realitzar feines en grup i participar en discussions i debats sobre alguna qüestió rellevant del món actual, fonamentant les pròpies opinions i valorant el diàleg.
    Analitzar un diagrama de dispersió seguint pautes prèviament donades.Continguts

    L'heterogeneïtat del sector serveis i la seva rellevància a l'actual desenvolupament de l'economia.
    Identificació d'activitats pròpies i característiques del sector serveis.
    La terciarització de l'economia i la societat del benestar.
    Anàlisi de les causes i conseqüències del procés de terciarització de l'economia.
    Reflexió al voltant de la implantació del model de benestar social a Espanya.
    Contrastació de dades, avaluació i síntesi integradora d'informacions de molt diferent caràcter i procedència (mapes i plànols, imatges i fotografies, dades estadístiques, gràfics, articles, etc.).
    Els serveis relacionats amb el temps lliure i el turisme.
    Anàlisi de les repercussions positives i negatives del desenvolupament del turisme per a l'economia i la societat espanyoles.
    Interès per conèixer les activitats terciàries a Catalunya, destacant sobretot el pes del turisme i els serveis socials.
    Extracció de conclusions i realització d'inferències sobre les dades que s'hagin obtingut mitjançant les diferents fonts.
    Selecció d'informacions sobre temes d'actualitat a través dels mitjans de comunicació de masses.
    Interès per estar ben informat mitjançant una actitud crítica davant la informació i els missatges procedents dels mitjans de comunicació.
    Argumentació de les conclusions elaborades i de les opinions personals.
    Realització d'un diagrama de dispersió.

Criteris d'Avaluació

    Valorar si coneixen les característiques, les transformacions i el desenvolupament de les activitats del sector terciari, especialment oci i serveis, en el món, a Espanya i a Catalunya.
    Comprovar que manegen i interpreten correctament diversos instruments de treball geogràfic, com els gràfics, els mapes i les estadístiques.
    Assegurar-se que són capaços de caracteritzar el procés de terciarització de l'economia.
    Verificar que defineixen el concepte de societat del benestar i analitzen el grau d'implantació d'aquest model social a Espanya.
    Observar si assimilen i empren correctament el lèxic propi del tema.
    Constatar que analitzen el desenvolupament turístic a Espanya i a Catalunya i l'evolució d'aquest sector al llarg de la història recent.
    Veure si coneixen les característiques més importants del sector turístic a Espanya i a Catalunya: la seva importància, la seva situació actual i la seva problemàtica.
    Valorar si expressen opinions personals de forma raonada sobre qüestions d'actualitat relacionades amb el turisme i els serveis a Espanya i a Catalunya.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat formant-se una opinió fonamentada en les fonts consultades.
    Verificar que realitzen treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.
    Observar si desenvolupen actituds favorables a la cura i la preservació del medi ambient.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa a través de l'anàlisi dels serveis i el turisme a partir de la interpretació de diferents magnituds i l'ús de diversos conceptes de Geografia econòmica i humana.
    Competència social i ciutadana. La reflexió sobre els problemes que genera l'actual model de desenvolupament turístic al nostre país i les possibles mesures o models sostenibles alternatius a l'actual potencien aquesta competència.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos, gràfics i taules de dades; així com, en l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es potencia en les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es desenvolupa a partir de la recerca i explicació raonada de mesures per afrontar les repercussions negatives del turisme sobre l'entorn i la proposta de possibles mesures per establir un model turístic sostenible.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal en les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament d'habilitats socials com l'escolta activa, l'empatia, el respecte pel torn de paraula i la valoració de les opinions diferents de la pròpia.88
L'activitat comercial i les comunicacions

Objectius didàctics

    Reconèixer els elements necessaris perquè puguin portar-se a terme les activitats comercials i establir les diferències entre comerç interior i comerç exterior.
    Descriure les característiques del comerç actual: productes, mitjans de transport, intermediaris, etc.
    Caracteritzar els principals trets del comerç interior i exterior d’Espanya i Catalunya.
    Analitzar la balança de pagaments d'Espanya.
    Caracteritzar la realitat del comerç, els transports i les comunicacions a Espanya i a Catalunya a partir de l'anàlisi de gràfics, mapes temàtics i taules de dades.
    Reconèixer les funcions del transport i valorar el seu paper clau en el desenvolupament de l'economia.
    Descriure els diferents sistemes de transport a Espanya i a Catalunya.
    Valorar la contribució de la UE al desenvolupament i modernització de les infraestructures dels transports a Espanya.
    Caracteritzar els diferents mitjans de comunicació existents a la societat actual i el seu impacte econòmic i social.
    Conèixer el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació a Espanya.
    Valorar si analitzen el funcionament dels mitjans de comunicació i la publicitat a Espanya i adopten actituds crítiques davant els missatges publicitaris.
    Reconèixer les principals característiques de les infraestructures i els mitjans de transport del nostre país.
    Elaborar una enquesta seguint pautes prèviament establertes.Continguts

    Les característiques generals del comerç.
    Distinció entre mercats concrets i mercats abstractes.
    Valoració de la importància de les activitats comercials en l'economia mundial.
    El comerç interior i exterior d'Espanya i de Catalunya.
    Anàlisi dels índexs comercials de les Comunitats Autònomes i balanç de les exportacions i importacions espanyoles.
    Estudi de la balança de pagaments d'Espanya.
    Els transports i les comunicacions.
    Anàlisi d'un gràfic sobre el consum d'energia per tipus de transport.
    Descripció dels diferents sistemes de transport a Espanya i a Catalunya.
    Disposició favorable a adoptar mesures per evitar la contaminació i la degradació del medi ambient, especialment en el que es refereix als mitjans de transport.
    Interpretació d'un mapa sobre l'actual xarxa de l'AVE.
    Els mitjans de comunicació i la revolució digital.
    Anàlisi de dades relacionades amb la difusió de mitjans de comunicació i tecnologies de la informació a Espanya.
    Caracterització del món de la publicitat.
    Interès per estar ben informat mitjançant una actitud crítica davant la informació i els missatges procedents dels mitjans de comunicació.
    Elaboració d'una enquesta a partir d'un guió.
    Valoració de l'enquesta com un instrument de coneixement de la realitat.

Criteris d'Avaluació

    Comprovar que descriuen les característiques bàsiques de l'activitat comercial i estableixen les diferències entre comerç interior i comerç exterior.
    Assegurar-se que caracteritzen els principals trets del comerç interior i exterior espanyol i català.
    Constatar que analitzen la balança de pagaments d'Espanya.
    Veure si interpreten gràfics, mapes temàtics i taules de dades sobre el comerç i les infraestructures del transport a Espanya i a Catalunya.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat formant-se una opinió fonamentada en les fonts consultades.
    Verificar que reconeixen les funcions del transport i valoren el seu paper clau en el desenvolupament de l'economia.
    Constatar que expliquen correctament les característiques de les infraestructures i els mitjans de transport d'Espanya i de Catalunya.
    Valorar si aprecien el paper clau de la UE en la modernització i millora de les infraestructures espanyoles del transport.
    Observar si assimilen i empren correctament el vocabulari propi d'aquest tema.
    Descobrir si caracteritzen els diferents mitjans de comunicació existents a la societat actual i el seu impacte econòmic i social.
    Assegurar-se que coneixen el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació a Espanya.
    Verificar que realitzen treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.
    Constatar que elaboren una enquesta seguint pautes prèviament establertes i valoren la seva utilitat com a mitjà de coneixement de la realitat.Competències

    Competència social i científica. Es potencia a partir de l'aplicació de pautes i mètodes per elaborar de forma sistemàtica una enquesta com a mitjà de coneixement de la realitat social circumdant.
    Competència social i ciutadana. Es treballa amb la valoració del paper de la UE en la modernització de les infraestructures del transport d'Espanya.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos, gràfics i taules de dades; així com, en l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament en les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: comentari de textos, anàlisi de dades, etc.
    Competència emocional. Es treballa a les activitats de grup en les quals s'intercanvien opinions i es potencia el desenvolupament de les habilitats socials i de comunicació interpersonal: escolta activa, empatia, etc.99
La població espanyola i la catalana

Objectius didàctics

    Discernir entre els conceptes de censos i padrons municipals, així com la seva metodologia d'obtenció.
    Analitzar les diferents fases en l'evolució de la població espanyola en diferents moments històrics a partir de la interpretació de gràfics i dades demogràfiques.
    Caracteritzar la distribució de la població espanyola i catalana en el territori, tenint en compte els factors geogràfics i econòmics que expliquen les diferències regionals.
    Conèixer les actuals característiques de la població espanyola i catalana: índexs de natalitat i mortalitat, nupcialitat, fecunditat, esperança de vida, piràmides d'edats, etc.
    Determinar l'actual evolució de la població espanyola i catalana.
    Reconèixer les tendències dels factors del creixement i saber calcular les seves taxes.
    Valorar les diferents causes i conseqüències del ràpid envelliment de la població a Espanya.
    Conèixer la situació actual de la població activa i el problema de l'atur a Espanya i a Catalunya.
    Aprendre a distingir el que són dades del que són opinions, i tractar la informació de manera autònoma i crítica d'acord amb el final perseguit.
    Assimilar la gradual incorporació de la dona al món laboral i valorar les seves conseqüències positives.
    Portar a terme feines en grup i participar en debats sobre alguna qüestió rellevant del món actual, fonamentant adequadament les pròpies opinions.
    Realitzar un comentari de text seguint pautes prèviament donades.Continguts

    Els censos i els padrons municipals.
    Interpretació de gràfics i dades sobre l'evolució de les taxes de natalitat i mortalitat a Espanya al llarg de la seva història: la Transició Demogràfica.
    La dinàmica actual de la població espanyola i de la catalana.
    Anàlisi de les causes de l'augment de l'esperança de vida a Espanya i a Catalunya.
    La incorporació de la dona al món laboral i els canvis socials i econòmics que ha comportat aquesta nova situació.
    L'estructura de la població espanyola i catalana.
    Observació, anàlisi i interpretació de mapes, piràmides d'edats, gràfiques, sèries estadístiques i índexs demogràfics.
    Presa de consciència dels problemes derivats de l'actual piràmide d'edats espanyola i de les elevades taxes de desocupació.
    La distribució de la població al territori espanyol i català.
    Reconeixement de les causes de la desigual distribució de la població al territori espanyol i català.
    La població activa espanyola i catalana.
    Estudi del grau d'ocupació de la població espanyola per sexes i grups d'edat.
    Extracció de conclusions i realització d'inferències sobre les dades que s'hagin obtingut mitjançant les diferents fonts.
    El problema de l'atur i les economies submergides en el context de l'actual crisi global.
    Interès per estar ben informat mitjançant una actitud crítica davant la informació i els missatges procedents dels mitjans de comunicació.

Criteris d'Avaluació

    Verificar que interpreten correctament gràfics i dades demogràfiques i que coneixen la Transició Demogràfica.
    Comprovar que saben com es distribueix la població espanyola i catalana al territori i coneixen els factors responsables de les diferències regionals.
    Descobrir si expliquen de forma adequada les característiques de la població espanyola i catalana actuals: índex de natalitat, de mortalitat, esperança de vida, piràmide d'edats, etc.
    Observar si reflexionen sobre alguns dels problemes de la societat espanyola com l'envelliment de la població.
    Constatar que són conscients de l'actual problema de l'atur, el seu ràpid augment, així com el tema de les economies submergides.
    Valorar si saben els aspectes positius que ha tingut la gradual incorporació de la dona al món laboral.
    Veure si saben com es reparteix la població espanyola i catalana en els diferents sectors productius.
    Observar si coneixen i apliquen adequadament a la realitat espanyola i catalana els conceptes bàsics de la demografia.
    Verificar que utilitzen de forma precisa i rigorosa el vocabulari específic d'aquest tema.
    Assegurar-se que realitzen activitats en grup i participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.
    Assegurar-se que assimilen i apliquen la tècnica del comentari de text a l'anàlisi pautat d'un text.Competències

    Competència social i científica. Es treballa al llarg del tema amb la resolució o plantejament de problemes o càlculs matemàtics amb la finalitat de descriure la realitat demogràfica espanyola i catalana.
    Competència social i ciutadana. Es potencia valorant positivament la incorporació de la dona al món laboral com aspecte positiu del progrés de la societat espanyola i desenvolupant actituds crítiques davant els comportaments masclistes.
    Competència en comunicació lingüística. Es desenvolupa la capacitat per expressar-se per escrit i oralment a través de la descripció i anàlisi del panorama demogràfic espanyol i català.
    Tractament de la informació i competència digital. Es treballa a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que afavoreixen l'expressió d'opinions personals a l’entorn de problemes socioeconòmics del món actual.
    Competència emocional. A partir del coneixement de les condicions de vida de les persones sense ocupació i amb greus dificultats econòmiques es podran desenvolupar actituds d'empatia i solidaritat cap a aquests col·lectius, amb el qual es potenciarà aquesta competència.10
Els fluxos migratoris

Objectius didàctics

    Analitzar els factors econòmics i les raons històriques que expliquen el fenomen migratori en el context de la globalització.
    Classificar les tipologies i causes dels moviments migratoris.
    Localitzar en un mapa els principals moviments migratoris actuals.
    Comprendre les conseqüències econòmiques, socials i culturals de les migracions.
    Conèixer les migracions de la població mundial, espanyola i catalana, a l'actualitat i al llarg de la història recent, a partir de l'anàlisi de gràfiques i dades demogràfiques.
    Reconèixer els motius que porten a l'emigració de les persones i aprendre a ser solidaris amb els éssers humans que pateixen discriminació social.
    Valorar els pros i els contres de l'arribada massiva d'immigració al nostre país.
    Aprendre a distingir el que són dades del que són opinions, i tractar la informació de manera autònoma i crítica d'acord amb el final perseguit.
    Llegir i comentar textos d'actualitat que aborden des de diferents perspectives problemes relacionats amb els fluxos migratoris.
    Portar a terme feines en grup i participar en debats sobre alguna qüestió rellevant del món actual, fonamentant adequadament les pròpies opinions.
    Desenvolupar la capacitat i tècniques d'observació participant.
    Realitzar una observació participant.Continguts

    Les migracions: causes i conseqüències.
    Explicació dels factors que expliquen el repartiment desigual de la població mundial.
    Observació, anàlisi i interpretació de piràmides d'edat, gràfics, sèries estadístiques i índexs demogràfics.
    Tipus de moviments migratoris: les migracions de treball.
    Localització dels principals focus emissors i receptors de població immigrant.
    Enumeració dels factors d'expulsió i d'atracció que motiva l'emigració.
    Valoració positiva de l'arribada d'immigrants sobre el desenvolupament social i econòmic del país.
    Definició de conceptes relacionats amb l'estudi de la població.
    Repercussions econòmiques i polítiques de les migracions.
    Recerca, obtenció i selecció d'informació rellevant per al coneixement geogràfic: observació directa, fonts cartogràfiques, estadístiques, visuals, bibliogràfiques i procedents de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
    Extracció de conclusions i realització d'inferències sobre les dades que s'hagin obtingut mitjançant les diferents fonts.
   Interès per estar ben informat mitjançant una actitud crítica davant la informació i els missatges procedents dels mitjans de comunicació.
   Argumentació de les conclusions elaborades i de les opinions personals.
    Rebuig de les actituds racistes i xenòfobes i consideració de la immigració com un fenomen positiu per a l'economia mundial i l'enriquiment cultural mutu.
    Desenvolupament de la capacitat per portar a terme observacions participants.
    Interès per estar ben informat mitjançant una actitud crítica davant la informació i els missatges procedents dels mitjans de comunicació.

Criteris d'Avaluació

    Verificar que analitzen els factors econòmics i les raons històriques que expliquen el fenomen migratori en el context de la globalització.
    Comprovar que reconeixen les conseqüències econòmiques, socials i culturals de les migracions en l'actual societat globalitzada.
    Assegurar-se que classifiquen els diferents tipus de migracions i reflexionen sobre els motius que porten als individus a emigrar.
    Observar si caracteritzen les migracions de la població mundial i espanyola, a l'actualitat i al llarg de la història recent, a partir de l'anàlisi de gràfics i dades demogràfiques.
    Constatar si adquireixen una visió global de l'emigració i immigració a Catalunya, a Espanya i al món.
    Comprovar que manegen i interpreten correctament diversos instruments de treball geogràfic, com els gràfics, els mapes i les estadístiques.
    Avaluar si expressen opinions personals de forma raonada sobre qüestions d'actualitat relacionades amb els fluxos migratoris i els problemes que comporten.
    Valorar si són conscients de les contribucions positives dels immigrants a la societat espanyola i rebutgen qualsevol actitud racista o xenòfoba.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat formant-se una opinió fonamentada a les fonts consultades.
    Verificar que realitzen treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.Competències

    Competència social i científica. Es treballa en l'anàlisi de les causes i les conseqüències socials, econòmiques i culturals que comporten els actuals fluxos migratoris en el món, relacionant l'emigració massiva de població amb l'actual model econòmic globalitzat i les desigualtats econòmiques que provoca.
    Competència social i ciutadana. Es potencia valorant positivament la immigració com a motor de progrés socioeconòmic i desenvolupant actituds crítiques davant els comportaments racistes o xenòfobs.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos, gràfics i taules de dades; així com, en l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que afavoreixen l'expressió d'opinions personals a l’entorn de problemes socioeconòmics del món actual.
    Competència emocional. Es desenvolupa a les activitats en les quals es reflexiona sobre les causes dels moviments migratoris i les condicions de vida dels emigrants, fent un exercici d'empatia per entendre el drama que pateixen les poblacions obligades a emigrar per fugir de l'extrema pobresa.
11
La ciutat i el món urbà

Objectius didàctics

    Descriure les característiques bàsiques de la ciutat i els criteris que defineixen un nucli de població com a ciutat.
    Conèixer i manejar conceptes i vocabulari bàsic de l'àrea urbanística.
    Emprar plànols per caracteritzar diverses realitats urbanístiques.
    Identificar els agents socials urbans i analitzar els possibles conflictes d'interessos que puguin donar-se entre aquests.
    Adoptar actituds i desenvolupar estratègies de resolució dialogada dels conflictes.
    Definir els conceptes de valor d'ús, valor de canvi i especulació immobiliària aplicats a la realitat urbanística.
    Obtenir, relacionar i contrastar tota mena d'informació a partir de diferents fonts, especialment dels mitjans de comunicació.
    Conèixer els objectius de l'urbanisme i els diferents tipus de plans urbanístics.
    Classificar els diferents tipus o categories de sòl considerats en els plans urbanístics espanyols.
    Analitzar i caracteritzar els diferents tipus de plànols urbans.
    Descriure els dos models bàsics de morfologia urbana del segle XX: la ciutat jardí i la ciutat funcionalista o racionalista.
    Caracteritzar les principals activitats i funcions urbanes.
    Analitzar de forma exhaustiva i a partir d'un guió el plànol d'una ciutat.Continguts

    El concepte de ciutat.
    Identificació dels criteris a partir dels quals es defineix la ciutat.
    Anàlisi d'imatges sobre les característiques i funcions de la ciutat, així com de les formes de vida urbana.
    Els agents socials productors de la ciutat.
    Consideració de l’habitatge com un dret bàsic i reflexió sobre l'adequació dels plans urbanístics a aquest dret.
    Reflexió entorn als conflictes d'interessos entre els diferents agents urbans.
    Realització d'investigacions o recerques d'informació en el medi urbà pròxim.
    La producció de l'espai urbà.
    Aproximació a la realitat urbanística espanyola a partir de l'anàlisi d'informació presentada en diversos formats.
    Definició del concepte de bombolla immobiliària i reflexió sobre les repercussions negatives de l'especulació immobiliària.
    L'urbanisme i l'ordenació del territori.
    Identificació de les diferents qualificacions d'usos del sòl en un pla urbanístic a partir de l'anàlisi del plànol d'una ciutat.
    La morfologia urbana: el plànol de la ciutat.
    Observació i anàlisi de l'estructura: plànols irregulars, radiocèntrics i ortogonals.
    Les funcions urbanes.
    Exemplificació de plans urbanístics, models de morfologia urbana i funcions urbanes a partir de l'observació i descripció d'imatges.
    Anàlisi detallada del plànol d'una ciutat i redacció d'un petit informe urbanístic.


Criteris d'Avaluació

    Verificar que descriuen les característiques bàsiques de la ciutat i els criteris que defineixen un nucli de població com a ciutat.
    Assegurar-se que coneixen i manegen el vocabulari bàsic propi de l'urbanisme.
    Constatar que identifiquen els agents socials urbans i analitzen els possibles conflictes d'interessos que puguin donar-se entre aquests.
    Veure si són capaços de realitzar una investigació de tipus descriptiu sobre algun tema local, mitjançant informació aconseguida tant de forma directa com indirecta.
    Comprovar que defineixen els conceptes de valor d'ús, valor de canvi i especulació immobiliària aplicats a la realitat urbanística.
    Observar si valoren l'accés a l’habitatge com un dret bàsic.
    Descobrir si són capaços d'expressar opinions sobre qüestions rellevants de l'actualitat adequadament i mantenint actituds de tolerància.
    Constatar que coneixen els objectius de l'urbanisme i els diferents tipus de plans urbanístics.
    Assegurar-se que comprenen la importància de l'ordenació del territori en l'organització urbanística i social de les nostres ciutats.
    Comprovar que analitzen i caracteritzen els diferents tipus de plànols urbans.
    Valorar si descriuen els dos models bàsics de morfologia urbana del segle XX: la ciutat jardí i la ciutat funcionalista o racionalista.
    Assegurar-se que coneixen les principals activitats i funcions urbanes.
    Verificar que poden redactar un informe a partir de l'anàlisi del plànol d'una ciutat.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa mitjançant l'adquisició de procediments, instruments i conceptes que possibilitin un coneixement científic del nostre medi urbà així com la posterior aplicació dels coneixements adquirits a la nostra relació amb el propi entorn urbà.
    Competència social i ciutadana. La reflexió sobre els diferents problemes urbanístics que afecten les ciutats espanyoles, les seves repercussions socials i les possibles mesures a adoptar per resoldre aquests problemes potencien aquesta competència.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada a l'anàlisi i comentari de textos, plànols i taules de dades; així com a l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es treballa a través de la recerca i anàlisi crítica de la informació que ofereixen els mitjans de comunicació sobre la realitat urbanística espanyola. També es desenvolupa a través de la interpretació de diferents tipus de plànols de ciutats.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es potencia a través de la realització de petites investigacions sobre l'entorn urbà més pròxim i la proposta raonada a problemes urbanístics complexos.
    Competència emocional. Es treballa a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament de les habilitats socials de comunicació i relació interpersonal: escolta activa, empatia, respecte pel torn de paraula i valoració de les opinions diferents de la pròpia.
12
El fenomen urbà a Espanya i a Catalunya

Objectius didàctics

    Descriure l'evolució de la ciutat a Espanya al llarg de la història.
    Manejar i interpretar correctament diversos instruments de treball geogràfic, com els gràfics, els mapes i les estadístiques.
    Conèixer l'organització de les ciutats i la seva urbanització a Espanya a partir del coneixement de les característiques de la ciutat postindustrial.
    Comprendre el funcionament de les xarxes urbanes i la morfologia interior de les ciutats, mitjançant l'estudi de diversos exemples.
    Obtenir, relacionar i contrastar tota mena d'informació a partir de diferents fonts, especialment dels mitjans de comunicació.
    Aprendre a distingir el que són dades del que són opinions, i tractar la informació de manera autònoma i crítica d'acord amb el final perseguit.
    Conèixer i valorar críticament les transformacions en la morfologia de les ciutats espanyoles.
    Realitzar petites investigacions de caràcter descriptiu, organitzant i sintetitzant les dades i les idees.
    Adquirir una visió crítica i global dels impactes de les ciutats espanyoles sobre el medi ambient.
    Participar en discussions i debats amb una actitud crítica i constructiva.
    Elaborar un gràfic de barres a partir d'una sèrie de dades i pautes prèviament donades.Continguts

    L'evolució de la ciutat a Espanya.
    Anàlisi de plànols, taules de dades i gràfiques relatius a l'evolució històrica i la realitat actual de les ciutats espanyoles.
    La ciutat postindustrial del segle XXI.
    Actitud crítica davant de certes transformacions en les formes i condicions de vida en les societats postindustrials per les repercussions que tenen per a la salut de les persones.
    Extracció de conclusions i realització d'inferències sobre les dades que s'hagin obtingut mitjançant les diferents fonts.
    Anàlisi de la cooperació i la competència a les ciutats espanyoles.
    Jerarquies i xarxes urbanes.
    Memorització i ús del vocabulari propi del tema necessari per descriure la realitat urbanística espanyola.
    Les transformacions en la morfologia de les ciutats espanyoles.
    L'impacte ambiental de la urbanització.
    Interès per conèixer els problemes mediambientals generats per les ciutats espanyoles i pel desenvolupament d'un model urbanístic sostenible.
    Argumentació de les conclusions elaborades i de les opinions personals.
    Rigor crític en la realització del propi treball i en la transmissió dels nostres coneixements.
    Interès per estar ben informat mitjançant una actitud crítica davant la informació i els missatges procedents dels mitjans de comunicació.

Criteris d'Avaluació

    Assegurar-se que són capaços de descriure l'evolució de la ciutat a Espanya al llarg de la història.
    Veure si són capaços de realitzar una investigació de tipus descriptiu sobre algun tema local mitjançant informació aconseguida de forma directa.
    Verificar que coneixen l'organització de les ciutats i la seva urbanització a Espanya a partir del coneixement de les característiques de la ciutat postindustrial.
    Comprovar que manegen i interpreten correctament diversos instruments de treball geogràfic, com els gràfics, els mapes i les estadístiques.
    Constatar que comprenen el funcionament de les xarxes urbanes i la morfologia interior de les ciutats, mitjançant l'estudi de diversos exemples.
    Valorar si expressen opinions personals de forma raonada sobre qüestions d'actualitat relacionades amb les ciutats i els models urbanístics espanyols.
    Descobrir si coneixen i valoren críticament les transformacions en la morfologia de les ciutats espanyoles.
    Valorar si desenvolupen una visió crítica i global dels impactes de les ciutats espanyoles sobre el medi ambient.
    Constatar que elaboren un gràfic de barres a partir d'una sèrie de dades i pautes prèviament donades.
    Verificar que realitzen treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa mitjançant l'adquisició de procediments, instruments i conceptes que possibilitin un coneixement científic del nostre medi urbà així com la posterior aplicació dels coneixements adquirits a la nostra relació amb el propi entorn urbà.
    Competència social i ciutadana. L'anàlisi crítica dels impactes ambientals de les ciutats i les possibles mesures a adoptar per resoldre aquests problemes, així com la proposta de models urbanístics alternatius més sostenibles potencien aquesta competència.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada a l'anàlisi i comentari de textos, plànols i taules de dades; així com, a l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es potencia a les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que afavoreixen l'expressió d'opinions personals a l’entorn de problemes mediambientals i socioeconòmics del món actual.
    Competència emocional. Es treballa a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament de les habilitats socials de comunicació i relació interpersonal: escolta activa, empatia, respecte pel torn de paraula i valoració de les opinions diferents de la pròpia.

13
Un món globalitzat

Objectius didàctics

    Comprendre la diversitat de recursos naturals, la seva distribució planetària i els impactes i riscos ambientals.
    Descriure els tipus d'agricultura i ramaderia i la seva distribució pel planeta i conèixer   els espais industrials mundials.
    Entendre en què consisteix el fenomen de la globalització i analitzar les grans diferències existents entre països pobres i països rics.
    Analitzar el procés de liberalització dels mercats financers i distingir entre capital financer i capital productiu.
    Descriure els processos de concentració del capital i els sistemes productius sorgits del nou model d'economia globalitzada.
    Comprendre el desenvolupament tecnològic que ha tingut lloc els últims anys i el paper de les telecomunicacions i els sistemes informàtics en la globalització de l'economia i de les comunicacions, i en l'accés a la informació.
    Valorar els contrastos i desigualtats que tenen lloc en el món actual, especialment en relació amb l'evolució de la població i a l'accés a la riquesa.
    Establir la rellevància dels desequilibris del comerç internacional com a factor d'empobriment dels països subdesenvolupats.
    Conèixer els conflictes bèl·lics existents en el món actual i reflexionar sobre el fenomen del terrorisme.
    Analitzar la distribució de la població mundial, la seva estructura i dinàmica i el paper de les ciutats globals en les xarxes urbanes.Continguts

    Els recursos naturals.
    Caracterització dels dos tipus d'agricultura i ramaderia i dels espais industrials actuals.
    Anàlisi de dades sobre les principals empreses espanyoles i del món.
    La globalització econòmica.
    Comprensió del paper central de les noves tecnologies de la comunicació en la implantació i desenvolupament de l'actual model d'economia globalitzada.
    Descripció del comportament de la borsa espanyola a partir de l'anàlisi d'una gràfica.
    Anàlisi de gràfics sobre l'especulació financera i les inversions en R + D.
    Caracterització dels processos de liberalització dels mercats financers i la concentració del capital.
    La desigualtat en el món.
    Reflexió sobre l'actual model de comerç internacional com a factor de desigualtat i empobriment dels països subdesenvolupats.
    Presa de consciència de les desigualtats econòmiques i socials que tenen lloc en el món i de la necessitat d'adoptar mesures per eradicar la fam i la pobresa.
    El capitalisme i la geopolítica.
    Caracterització de l'ONU a partir de l'observació d'un organigrama de la seva estructura i recerca d'informació a Internet sobre algun dels seus organismes integrants.
    Anàlisi d'un mapa mundial de densitat de població i valoració del paper de les ciutats globals dins de les xarxes urbanes.
    Conèixer l'estructura i dinàmica de la població mundial actual.
    Elaboració d'un mapa de cercles proporcionals.

Criteris d'Avaluació

    Constatar que descriuen el sector primari i la indústria mundials relacionant-ho amb els processos globalitzadors.
    Observar si caracteritzen la distribució de la població mundial i la situació de les xarxes urbanes i les ciutats globals amb l'ús d'un mapa.
    Veure si valoren el paper central de les noves tecnologies de la comunicació en l'origen i desenvolupament del procés de globalització.
    Comprovar que entenen el fenomen de la globalització i saben explicar les relacions econòmiques que tenen lloc en l'economia globalitzada, així com les diferències existents entre països pobres i països rics.
    Verificar que interpreten correctament els diferents indicadors del desenvolupament i que són conscients dels problemes derivats del desigual accés a la riquesa.
    Assegurar-se que reflexionen sobre les causes del desigual repartiment de la riquesa en el món.
    Descobrir si coneixen els principals conflictes bèl·lics existents actualment en el món i si reflexionen sobre les causes del terrorisme internacional.
    Valorar si comparen adequadament diferents dades i indicadors sobre la realitat espanyola amb els d'altres països.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat formant-se una opinió fonamentada en les fonts i en els documents consultats.
    Assegurar-se que elaboren un mapa de cercles proporcionals seguint pautes prèviament establertes.
    Verificar que realitzen treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.Competències

   Competència social i científica. S'articula en l'anàlisi del procés de globalització i els problemes socioeconòmics que comporta, la qual cosa afavorirà la valoració de la Geografia com un instrument de comprensió i transformació de la realitat.
   Competència social i ciutadana. Es treballa tant a través de l'anàlisi de les repercussions de l'actual model econòmic sobre el medi ambient i les persones així com del coneixement de possibles models econòmics alternatius a l'actual.
   Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos de caràcter econòmic, així com en la definició de conceptes relacionats amb la globalització i els fonaments del sistema econòmic capitalista.
   Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa mitjançant l'anàlisi de gràfics i mapes conceptuals que expliquen conceptes bàsics de geografia econòmica; de la mateixa manera, la lectura de textos periodístics i la recerca d'informació a Internet també potencien aquesta competència.
   Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que afavoreixen l'expressió d'opinions personals a l’entorn de problemes socioeconòmics del món actual.
    Competència emocional. Es desenvolupa en aquelles activitats que potencien l’empatia amb la població que viu a les zones del planeta que pateix una pobresa extrema fruit del desigual repartiment de la riquesa en el món.


14
La Unió Europea

Objectius didàctics

    Identificar i caracteritzar els diferents relleus i climes d'Europa.
    Valorar críticament l'evolució i la situació actual dels diferents sectors econòmics dins la Unió Europea.
    Destacar quins són els trets socials i culturals més destacats d'Europa.
    Analitzar i interpretar esquemes, gràfics, quadres estadístics, textos i mapes.
    Definir què és una institució supranacional i caracteritzar la Unió Europea com a tal.
    Caracteritzar les diferents institucions que formen part de la Unió Europea, la seva composició, funcions i capacitat de decisió.
    Conèixer les diferents fases en el procés de construcció de la Unió Europea, des del Tractat de Roma fins a l'actualitat.
    Descriure el procés d'adhesió espanyola a la Comunitat Europea.
    Caracteritzar els processos d'unificació monetària i d'unificació política i social.
    Analitzar el mapa de densitat de població de l'Europa de les regions i descriure les àrees més poblades i les menys poblades.
    Valorar l'estat actual de la demografia europea, la seva distribució i el creixement natural així com l'esperança de vida en néixer.
    Raonar el paper de les migracions i de la població urbana dins el context europeu.
    Portar a terme treballs en grup i participar en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.
    Desenvolupar estratègies de recerca, selecció i interpretació d'informació a través d'Internet.Continguts

    El relleu i els climes d'Europa.
    Coneixement de l'estat dels diferents sectors econòmics d'Europa i la distribució territorial dels principals focus industrials.
    Els valors socials i culturals europeus.
    Les institucions de la Unió Europea.
    Definició del concepte d'institució supranacional.
    Espanya i la construcció de la Unió Europea.
    Anàlisi del procés de construcció europea a partir de l'anàlisi d'una cronologia i un mapa temàtic.
    Cronologia de les etapes de la unificació monetària a la UE.
    Caracterització de la unificació política i social de la UE amb especial atenció a la política regional europea.
    El creixement demogràfic europeu i les migracions.
    Valoració dels avantatges que significa formar part de la Unió Europea i de les repercussions socials i econòmiques de la política regional europea.
    Espanya i l'adhesió a la Comunitat Europea.
    Comparació de dades sobre la realitat espanyola amb les d'altres països europeus i amb la mitjana de la Unió Europea.
    Identificació en un mapa de les diferents densitats de població en el territori de la Unió Europea.
   Desenvolupament d'estratègies de recerca i interpretació d'informació a Internet.

Criteris d'Avaluació

    Comprovar que coneixen el relleu i els climes d'Europa i que els saben localitzar en un mapa físic.
    Observar que descriuen correctament els diferents sectors econòmics de la Unió Europea així com la seva relativa importància productiva.
    Comprovar que manegen i interpreten correctament diversos instruments de treball geogràfic, com els gràfics, els mapes i les estadístiques.
    Constatar que descriuen les institucions que conformen la Unió Europea, la seva composició i les seves funcions.
    Observar si descriuen el procés de construcció de la Unió Europea i l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea.
    Verificar que descriuen correctament la unificació monetària, política i social de la Unió Europea.
    Observar si utilitzen adequadament el vocabulari adquirit en aquest tema.
    Descobrir si saben explicar de forma coherent la política econòmica regional creada per la Unió Europea per corregir els desequilibris dins dels països membres.
    Constatar que analitzen i valoren positivament els efectes de la incorporació d'Espanya a la UE sobre el conjunt de la nostra societat.
    Assegurar-se que han assimilat la realitat demogràfica actual d'Europa i que saben establir relacions entre el creixement i les migracions.
    Comprovar que coneixen i apliquen diferents estratègies de recerca i interpretació d’informació a través d'Internet.
    Verificar que realitzen treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.Competències

    Competència social i científica. Es desenvolupa a través de l'anàlisi de la realitat europea mitjançant diferents magnituds i conceptes relatius a l'economia o la geografia humana d'Europa.
    Competència social i ciutadana. Es treballa amb la valoració de la importància de la integració d'Espanya a la UE com a factor de progrés social i econòmic d'Espanya.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada a l'anàlisi i comentari de textos i a la definició de conceptes relacionats amb la història i les institucions de la Unió Europea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es desenvolupa a les activitats que proposen l'anàlisi de mapes sobre les diferents fases de la construcció europea, i a les activitats en les quals s'analitzen taules que contenen dades sobre els principals eixos econòmics i indicadors socials de la Unió Europea i d'Espanya.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: comentari de textos, anàlisi de taules de dades, etc.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament de les habilitats d'escolta activa, empatia, respecte pel torn de paraula i valoració de les opinions diferents de la pròpia. 


15
Espanya i Catalunya en el context mundial i europeu

Objectius didàctics

    Analitzar i valorar la situació econòmica, demogràfica, social i política d'Espanya dins el context internacional actual.
    Situar geogràficament Espanya dins el món i saber quina presència té en diferents àmbits com els culturals o les organitzacions internacionals.
    Analitzar la política regional europea i l'impacte positiu dels Fons Estructurals i de Cohesió i de les iniciatives comunitàries sobre Espanya.
    Avaluar l’euroescepticisme i la posició espanyola respecte a aquesta opinió pública.
    Analitzar i valorar la situació econòmica, demogràfica, social i política d'Espanya en el context de la Unió Europea.
    Concretar els efectes positius de l’adhesió d’Espanya a la UE.
    Manejar i interpretar correctament diversos instruments de treball geogràfic, com els gràfics, els mapes i les estadístiques.
    Valorar la situació de Catalunya en el context espanyol, així com el reequilibri territorial actual.
    Fer feines en grup i participar en discussions i debats sobre les desigualtats socials que hi ha actualment a Espanya i a Catalunya.
    Conèixer i valorar positivament la presència de Catalunya en el context d’una Europa de les regions.
    Descriure les característiques de les associacions i moviments que fomenten la cooperació entre regions.
    Elaborar un quadre de síntesi i comentar-lo seguint una pauta donada.Continguts

    Espanya a escala mundial.
    El paper d’Espanya dins les organitzacionals internacionals i la seva aportació cultural.
    Comparació de dades sobre la realitat espanyola amb les d'altres països.
    Balanç de la incorporació d'Espanya a la UE.
    Valoració dels avantatges que comporta formar part de la Unió Europea i de les repercussions positives dels fons europeus i iniciatives comunitàries a Espanya.
    L’Índex de Desenvolupament Humà.
    L’índex de convergència.
    Espanya en el context dels països de la Unió Europea.
    Comparació de dades sobre la realitat espanyola amb les d'altres països europeus i amb la mitjana de la Unió Europea.
    Identificació en un mapa de les diferents taxes de migració en el territori de la Unió Europea.
    Catalunya en el context espanyol.
    El moviment regional europeu: l’Assemblea de Regions d’Europa, la Comunitat de Treball dels Pirineus, els Quatre Motors per a Europa i l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
    El reequilibri territorial de Catalunya.
    Polítiques regionals i de cohesió de la Unió Europea aplicades a Catalunya.
    Anàlisi i interpretació de diferents mapes, taules i gràfics que expliquen les diferents realitats europees i espanyoles.
    Comentari d’un quadre de síntesi.

Criteris d'Avaluació

    Valorar si comparen adequadament diferents dades i indicadors sobre la realitat espanyola amb els d'altres països.
    Constatar que analitzen i valoren positivament els efectes de la incorporació d'Espanya a la UE sobre el conjunt de la nostra societat.
    Assegurar-se que comparen dades sobre la realitat espanyola amb les d'altres països integrants de la UE i amb la mitjana de la Unió Europea.
    Descobrir si analitzen les característiques principals i les bases del funcionament del sistema democràtic espanyol.
    Veure que sintetitzen correctament els conceptes clau del tema relacionats amb la situació d’Espanya al món.
    Assegurar-se que defineixen adequadament els nous termes que apareixen en el tema.
    Constatar que són capaços de comparar les diferents situacions i realitats socioeconòmiques de les comunitats autònomes mitjançant un mapa.
    Observar si assimilen correctament la situació de Catalunya dins el context espanyol i el reequilibri territorial.
    Comprovar que són capaços de formular hipòtesis explicatives sobre la realitat i formar-se una opinió fonamentada en les fonts consultades.
    Valorar si coneixen les diverses associacions del moviment regional europeu, així com les diferents polítiques regionals europees.
    Verificar que fan treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.Competències

    Competència social i científica. L’elaboració d’un quadre de síntesi amb el comentari corresponent constitueix un procediment de caràcter científic que ens ajuda a comprendre la realitat des d'una perspectiva objectiva i desenvolupa, així, aquesta competència.
    Competència social i ciutadana. Es desenvolupa a partir de la valoració de les polítiques regionals i de cohesió com a instrument per desenvolupar el nostre país d'una manera més harmònica, solidària i justa.
Igualment, també es treballa amb la valoració de la importància de la integració d'Espanya a la UE com a factor de progrés social i econòmic d'Espanya.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en el comentari de text i la descripció de gràfics i taules de dades, així com en l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. Es potencia en les activitats que proposen l'anàlisi i interpretació de mapes, gràfics, taules de dades i textos.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el desenvolupament en les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: comentari de textos, anàlisi de taules de dades, descripció
d'imatges, interpretació de mapes temàtics, etc.
    Competència emocional. Es treballa de manera transversal en les activitats que es fan de manera col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament de les habilitats d'escolta activa, empatia, respecte pel torn de paraula i valoració de les opinions diferents de la pròpia.

16
L’organització política i territorial d’Espanya i de Catalunya
Objectius didàctics

    Definir i aplicar a la realitat espanyola els conceptes de règim democràtic, estat, sobirania nacional i monarquia parlamentària.
    Valorar positivament els principis democràtics i la participació a Espanya.
    Llegir i interpretar articles de la Constitució espanyola, i valorar la importància que aquesta té com a base de l'organització política i territorial de l'Estat espanyol.
    Apreciar el sistema democràtic i les seves bondats davant les violacions dels drets humans que comporten els règims totalitaris.
    Analitzar les característiques principals i les bases del funcionament del sistema democràtic espanyol.
    Comprendre la importància de la participació ciutadana com a element indispensable per al funcionament social i polític del país.
    Caracteritzar el funcionament de les Corts Generals espanyoles i descriure la divisió de poders que hi ha en el sistema polític espanyol.
    Conèixer l'organització territorial de l'Estat espanyol en municipis, províncies i comunitats autònomes.
    Caracteritzar els antecedents històrics de la concentració de població i els recursos econòmics a determinades regions d’Espanya.
    Identificar les diferències demogràfiques i socioeconòmiques espacials que hi ha actualment entre les diferents regions que conformen Espanya.
    Descriure les polítiques d’ordenació territorial principals a Catalunya.
    Redactar un informe sobre els resultats a Espanya de les eleccions europees a partir de dades prèviament donades i d’una sèrie d'indicacions a manera de guia.Continguts

    Els règims polítics i anàlisi dels principis democràtics.
    Espanya, un estat democràtic.
    Valoració de la sobirania nacional, la democràcia representativa i la monarquia parlamentària.
    Interpretació d'un mapa conceptual sobre les diferents formes d'organització política i de l'estat.
    Lectura i comentari de diferents articles de la Constitució espanyola.
    Anàlisi en un gràfic dels diferents tipus de convocatòries electorals.
    Reconeixement dels drets i deures dels ciutadans i consciència del paper social que té cada individu en la vida política del país.
    Anàlisi d'un mapa conceptual sobre la divisió de poders i les funcions de les diferents institucions polítiques de l'estat espanyol.
    Els contrastos territorials: causes i antecedents històrics.
    Proposta de possibles solucions o mesures per afrontar les desigualtats regionals a Espanya.
    Les polítiques d’ordenació territorial a Catalunya: cap a la dispersió de la pobla-
ció.
    El planejament territorial, el planejament urbanístic i el planejament sectorial.
    Argumentació de les conclusions elaborades i de les opinions personals.
    Valoració de dades electorals i redacció d'un informe sobre els resultats de les elec-cions europees a Espanya.

Criteris d'Avaluació

    Assegurar-se que defineixen i apliquen a la realitat espanyola els conceptes de sobirania, estat, monarquia i democràcia.
    Comprovar que identifiquen els principis democràtics i valoren la pràctica democràtica.
    Constatar que llegeixen i interpreten articles de la Constitució espanyola, i valoren la importància que té com a base de l'organització política i territorial de l'Estat espanyol.
    Descobrir si analitzen les característiques principals i les bases del funcionament del sistema democràtic espanyol.
    Valorar si adopten actituds i valors democràtics arran de la comprensió de la importància de la implicació ciutadana en el funcionament de la democràcia.
    Observar si caracteritzen el funcionament de les Corts Generals espanyoles i descriuen la divisió de poders que hi ha en el sistema polític espanyol.
    Assegurar-se que coneixen l'organització territorial de l'Estat espanyol en municipis, províncies i comunitats autònomes.
    Veure si redacten un informe sobre els resultats a Espanya de les eleccions europees a partir de dades prèviament donades i una sèrie d'indicacions a manera de guia.
    Verificar que fan treballs en grup i que participen en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant.
    Assegurar-se que són capaços de descriure la distribució de la població espanyola en el territori, tenint en compte els factors geogràfics i econòmics.
    Avaluar si identifiquen les diferències espacials i socioeconòmiques que hi ha actualment entre les diferents regions que formen Espanya.
    Descobrir si coneixen les polítiques d’ordenació territorial a Catalunya i el seu planejament territorial, urbanístic i sectorial.Competències

    Competència social i científica. La redacció d'un informe de caràcter polític a partir de l'anàlisi d'una sèrie de dades numèriques constitueix un procediment de caràcter científic que ens ajuda a comprendre la realitat des d'una perspectiva objectiva i desenvolupa, així, aquesta competència.
Competència social i ciutadana. Es potencia a partir del coneixement de les pràctiques, valors i principis democràtics que com a ciutadans hem d’assumir i aplicar, així com de la valoració positiva del mateix sistema democràtic o l'apreciació de la importància de la Constitució en la nostra organització política i social.
    Competència en comunicació lingüística. Està contemplada en l'anàlisi i comentari de textos, gràfics i taules de dades, així com en l'adquisició i ús del vocabulari propi de l'àrea.
    Tractament de la informació i competència digital. També queda contemplada en l'anàlisi de diferents articles de la Constitució espanyola a partir dels quals es descriurà el funcionament del sistema polític espanyol.
    Autonomia i esperit emprenedor. Es promou el seu desenvolupament a les activitats que requereixen posar en pràctica les habilitats de planificació i organització de les tasques assignades: comentari de textos, anàlisi de mapes, etc.
    Competència emocional. Es treballa de forma transversal a les activitats que es realitzen de forma col·lectiva o en grups reduïts. Suposa el desenvolupament d'habilitats socials com l'escolta activa, l'empatia, el respecte pel torn de paraula i la valoració de les opinions diferents de la pròpia.

El treball de camp:
Realitzar un treball de camp, estudi d’un ecosistema, estudi d’una àrea urbana, estudi econòmic d’un territori.
Enguany (curs 2012-2013), aquest treball està condicionat  a la proposta o propostes que des de la Divisió de Geografia de l’URV s’han ofert al Seminari de Geografia i Història de l’INS i que encara –a data del 15 d’octubre  s’han de concretar.
També es pot realitzar un estudi de camp sobre les activitats portuàries de TarragonaBibliografia complementària i pàgines webs de consulta
que no estan incloses al material didàctic que recomana -a les diverses unitats didàctiques- la proposta que fa la editorial Edebé i que ara recomanem als alumnes:
-Atles de Le Monde Diplomatique (en la seva edició impresa i en la digital)
-Anuari Agostini
-Anuari El Estado del Mundo, Editorial Akal
-Atles d’Edicions 62 i Enciclopèdia catalana
-Atles digital de Catalunya de l’ICC
-Pàgina web de l’Ajuntament de Tarragona (Agenda local 21)
-Google Earth
-Diaris en edició impresa i virtual.                                                             
                                                          Rosa Moragues Cornadó
                                                        Tarragona a 16 d’ octubre de 201G

Cap comentari:

Publica un comentari