PROGRAMACIÓ 3r ESO CURS 2020/21

INS MARTÍ I FRANQUÈS
SEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PROGRAMACIÓ 2020/21


1.       ÀMBIT DE LES CIÈCIES SOCIALS:
Dimensions, Competències i Indicadors
Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals. Aquestes competències comporten plantejar-se quins coneixements han de tenir els estudiants d’ESO perquè puguin utilitzar-los com a ciutadans. Les competències avaluen la capacitat de recordar coneixements factuals, el grau d’assimilació de diferents tipus de continguts i la capacitat d’interrelacionar-los en situacions i contextos nous, amb fonament científic. S’han identificat quatre grups de competències que corresponen a quatre dimensions de les ciències socials: dimensió històrica, dimensió geogràfica, dimensió cultural i artística i dimensió ciutadana. Aquestes dimensions s’han fet atenent a criteris epistemològics, de funcionalitat didàctica i d’intencionalitat educativa. Les ciències socials no disposen d’una referència disciplinària única, si bé tradicionalment per a l’etapa obligatòria s’han considerat especialment rellevants els coneixements que proporcionen la geografia i la història. Cal afegir, a més, els continguts d’altres ciències socials, com la demografia, la sociologia, la història de l’art o l’economia, que han de ser usats en la mesura que proporcionen llum per entendre el món i contribuir de manera responsable i crítica a la seva millora. D’altra banda, en alguns casos les disciplines no són suficients per avançar en l’assoliment de les competències que tenen una dimensió més personal i social com, per exemple, les que estan lligades a l’exercici responsable i crític de l’autonomia personal o a la participació activa en la societat, les quals d’altra banda no són alienes als objectius de les ciències socials. La dimensió històrica fa referència a coneixements que ajuden l’alumne a desenvolupar la consciència històrica pròpia i d’identitat col·lectiva que li permeti construir la seva historicitat, com a conseqüència de la comprensió de les relacions entre passat, present i futur. La ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 190/305 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6945 - 28.8.2015 CVE-DOGC-A-15237051-2015 Àmbit social (ciències socials: geografia i història) 171 dimensió geogràfica permet que l’alumne s’apropiï dels espais i medis on desenvolupa la seva vida quotidiana, els apreciï i s’hi identifiqui territorialment i culturalment. La dimensió cultural i artística implica desenvolupar una mirada intercultural, crítica i oberta, per interpretar i gaudir del fet artístic i cultural. Finalment, la dimensió ciutadana recull les competències que afavoreixen la construcció del compromís personal i les habilitats necessàries que contribueixin a l’assoliment d’una societat més lliure, justa, equitativa i cohesionada. Per a la matèria de les ciències socials: geografia i història s’han establert trenta continguts clau (CC) que es distribueixen en funció de la seva relació amb cada competència. També es relacionen continguts clau de l’àmbit digital (CCD).

Dimensió geogràfica
El conjunt de competències que inclou aquesta dimensió es vinculen, sobretot, amb el coneixement de la geografia i altres ciències socials, i per desenvolupar-les l’alumnat ha de ser capaç de comprendre i analitzar la relació entre les societats humanes i el medi, i de localitzar i interpretar els fenòmens que es produeixen com a resultat d’aquesta interacció. Entendre les raons que configuren el territori i els paisatges permet considerar alternatives i, per tant, atorga la possibilitat d’actuar per construir espais que afavoreixin la justícia social, l’equilibri mediambiental i la ciutadania global. Això requereix l’aplicació de procediments d’anàlisi geogràfica; establir relacions causals entre diverses variables que expliquen la complexitat dels fenòmens socials en l’espai; proposar hipòtesis explicatives, i comunicar resultats d’una recerca senzilla utilitzant les tècniques de representació de l’espai i el vocabulari geogràfic. La universalització de fonts que aporten informació geogràfica, i de manera destacada cartogràfica, en un context de desplegament de les tecnologies d’informació geogràfica ha de permetre l’assoliment d’aquesta dimensió. Algunes idees clau que orienten l’aprenentatge dels alumnes són cinc: Visió sistèmica Multiescalaritat Interculturalitat Sostenibilitat Justícia social Les competències de la dimensió geogràfica han de fer possible que la ciutadania s’apropiï dels espais on es desenvolupa la seva vida quotidiana, i que apreciï els paisatges i les cultures diferents dels seus. Una apropiació desitjable de l’espai comporta fer-ne un ús racional, habitar-lo amb els altres, organitzar-lo i administrar-lo de forma sostenible, per garantir-ne el futur.

Dimensió històrica
Els aprenentatges vinculats a la dimensió històrica comporten conèixer i comprendre críticament el temps passat per entendre el temps present i així constatar que el món en què vivim s’ha configurat a partir de les accions de les generacions que ens han precedit. De la mateixa manera, els homes i les dones d’avui han de prendre consciència que les seves actuacions condicionaran el món que heretaran les generacions futures. Les competències d’aquesta dimensió tenen com a finalitat el desenvolupament del pensament i la consciència històrica en l’alumnat mitjançant les capacitats que possibiliten donar sentit al passat i comprendre els fets i els fenòmens històrics, situar-se en el present i prendre decisions de futur. El conjunt de les competències de la dimensió històrica es vincula amb: El coneixement científic de la història i d’altres ciències socials, que tenen per objectiu l’estudi de les societats del passat a partir de l’ús i l’anàlisi crítica de fonts primàries i secundàries, i la presa de decisions vers el futur. La situació dels esdeveniments en el temps i un marc que els expliqui des d'una perspectiva dinàmica. Les habilitats intel·lectuals pròpies del pensament abstracte i formal, com l’observació, la comprensió, l’anàlisi, la síntesi, l’argumentació, la interpretació i la valoració sobre les estructures i els processos dels diversos entorns socials. La participació en la vida democràtica d’un país, amb la conscienciació que això suposa en la transformació i la millora de la pròpia societat. La formació del propi pensament, la consciència històrica i la construcció de la pròpia identitat. La preservació de les memòries plurals dels protagonistes del passat, i de totes aquelles evidències que faciliten comprendre millor com eren, com vivien, com pensaven els homes i les dones que ens han precedit en el temps i han tingut un paper en la construcció del present.


ÀMBIT DE 3r D’ESO CIÈCIES SOCIALS
TEMA 1      CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Com a eina d’estudi i treball personal els alumnes utilitzaran el llibre de text Geografia i Història 3, de l’editorial Vicens Vives

Continguts

·     L'Estat i l'organització política de la societat.
·     La democràcia i els elements dels Estats democràtics.
·     Estats democràtics i Estats no democràtics.
·     Els Estats del món i les seves relacions econòmiques i polítiques.
·     Classificació dels països del món en funció del seu grau de desenvolupament econòmic.
·     L'Estat i la globalització.
·     Tractats, Declaracions i Organitzacions Internacionals.
·     Les Organitzacions No Governamentals.
·     L’Organització de les Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets Humans.
·     Comparació de les característiques dels diferents tipus d'Estats.
·     Valoració de la importància de la Constitució dins els Estats democràtics.
·     L’organització territorial d’Espanya.
·     Caracterització dels municipis i les províncies i la seva funció administrativa en el territori espanyol.
·     L’organització territorial de Catalunya.
·     Identificació de l’Àrea metropolitana de Barcelona.
·     L’Estatut d’Autonomia  de Catalunya.
·     Aproximació històrica als Estatus d’Autonomia de Catalunya en diferents períodes.
·     Definició de conceptes relacionats amb l'organització política de les societats.
·     Enumeració d'alguns exemples d'Organitzacions No Governamentals.
·     Identificació de les funcions dels principals òrgans de l'ONU.
·     Valoració de la funció social de les Organitzacions No Governamentals.
·     Lectura i interpretació d'alguns articles de la Declaració Universal dels drets humans i posterior participació en un debat.
·     Recerca d'informació en fonts de consulta alternatives al llibre de text.
·     Planificació i realització d’una assemblea.Criteris
d'Avaluació

·     Esbrinar si reconeixen les principals competències de l'Estat.
·     Veure si defineixen què es un Estat i si saben comparar els elements dels Estats democràtics i els no democràtics.
·     Comprovar que saben explicar en què consisteix la globalització i com ha afectat els Estats.
·     Observar si identifiquen les funcions que, segons la divisió de poders, exerceixen les diferents institucions en els règims democràtics.
·     Confirmar que coneixen les organitzacions supranacionals més importants.
·     Esbrinar si valoren el paper que exerceixen les Organitzacions No Governamentals en la societat actual i si reconeixen les més destacades.
·     Constatar que coneixen l’organització territorial d’Espanya i de Catalunya.


ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

a.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Establir relacions entre diferents elements o espais geogràfics amb diverses realitats socials, polítiques o econòmiques.
-    Situar en un mapa països democràtics i no democràtics.
-    Localitzar en un planisferi països desenvolupats, pobres i en vies de desenvolupament.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar l’organització política i social de diferents territoris i entorns tant pròxims com allunyats: països, regions o localitats.
-    Establir les atribucions d’un Estat i definir el concepte de sobirania des de la perspectiva democràtica.
-    Conèixer l’organització territorial d’Espanya i de Catalunya.
-    Caracteritzar els aspectes bàsics de la globalització i les organitzacions supranacionals.
-    Establir la importància de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia com a eixos del funcionament institucional i democràtic d’Espanya i de Cata-
lunya.
-    Comprendre la delimitació i organització territorial en municipis, províncies i comarques.
Cultural...
Competència 9. Valorar el patrimoni artístic i cultural com a expressió de la creativitat humana al llarg del temps per contribuir a la seva salvaguarda i transmissió a generacions futures.
-    Llegir de manera comprensiva la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia valorant el seu contingut, la seva importància política i la seva forma literària.
-    Realitzar una lectura de diferents articles de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.
-    Interpretar i reflexionar sobre els continguts treballats a la unitat.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Presentar davant els companys dels resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.
-    Analitzar la Declaració Universal dels Drets Humans.

Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Intervenir activament en l’organització i celebració d’una assemblea.
-    Analitzar críticament el compliment del drets humans al món actual.
-    Valorar positivament el model democràtic des de la perspectiva política i social.


TEMA 2. CONTINGUTS I CRITERIS D'AVUALUACIÓ


Continguts

·     El funcionament de l'activitat econòmica.
·     Els factors de producció: els recursos naturals, la feina i el capital.
·     Reflexió sobre les repercussions de la sobreexplotació dels recursos naturals.
·     Els agents econòmics.
·     Els sectors econòmics: primari, secundari, terciari, quaternari.
·     Anàlisi de gràfics i estadístiques d’ocupació.
·     Els principals sistemes econòmics.
·     L'economia de mercat.
·     L'oferta i la demanda.
·     La publicitat i la seva rellevància econòmica.
·     Reflexió sobre l’impacte de la publicitat sobre les nostres pautes de consum.
·     Descripció i classificació dels diferents tipus de sistemes i activitats econòmiques.
·     Identificació dels principals serveis i béns de consum.
·     Enumeració dels factors que intervenen en la producció de béns i serveis.
·     Interpretació d'un esquema sobre les diferents modalitats d'impostos.
·     La crisi econòmica.
·     Identificació i descripció dels cicles econòmics a l’economia de mercat.
·     Anàlisi de les repercussions socials i econòmiques de les crisis.
·     Reflexió sobre l’impacte de la crisi econòmica sobre una persona del nostre entorn.
·     El mercat laboral i la població activa.
·     Reflexió sobre la pròpia formació acadèmica i les expectatives laborals.
·     Els emprenedors i els empresaris.
·     Catalunya en el marc econòmic de la Unió Europea.
·     Anàlisi de les dades econòmiques publicades en un diari.Criteris
d'Avaluació

·     Constatar que descriuen els trets generals de l’activitat econòmica identificant els factors de producció i els agents.
·     Descobrir si saben explicar en què consisteix la producció de béns i posen alguns exemples de béns de producció i de consum.
·     Observar si saben com l'oferta i la demanda regulen el funcionament del mercat.
·     Descobrir si valoren la rellevància econòmica de la publicitat i l’impacte sobre les pròpies pautes de consum.
·     Comprovar que saben definir alguns conceptes relacionats amb el mercat laboral.
·     Assegurar-se que descriuen una crisi econòmica i que la relacionen amb els cicles econòmics.
·     Valorar si reflexionen sobre les repercussions socials i econòmiques de les crisis econòmiques.
·     Observar si analitzen informació econòmica d’un diari.ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar recursos naturals i relacionar-los amb les activitats econòmiques i les necessitats humanes que satisfan.
-    Establir relacions entre diferents elements o espais geogràfics amb diverses realitats socials, polítiques o econòmiques.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica de diaris i altres fonts d’informació.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar i descriure diferents realitats i sistemes econòmics.
-    Definir i caracteritzar les bases de l’economia en el món actual: activitat econòmica, producció, comercialització i consum.
-    Analitzar i descriure els factors de producció i els agents econòmics.
-    Identificar i caracteritzar els sectors econòmics.
-    Analitzar i comprendre una crisi econòmica i les seves repercussions econòmiques i socials.

Cultural...
Competència 9. Valorar el patrimoni artístic i cultural com a expressió de la creativitat humana al llarg del temps per contribuir a la seva salvaguarda i transmissió a generacions futures.
-    Apreciar el valor de textos de caire científic o de divulgació sobre diferents aspectes de les Ciències Socials considerant el seu valor com a eina de difusió del coneixement i com a literatura científica.

Competència 10. Reconèixer i valorar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Valorar la publicitat com expressió cultural i artística.
-    Analitzar críticament la publicitat i els anuncis valorant l’impacte sobre les pròpies conductes i pautes de consum.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Reflexionar críticament sobre les pròpies pautes de consum i sobre el consum responsable.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.
-    Interpretar i reflexionar sobre els continguts treballats a la unitat.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Presentar davant els companys els resultats de les seves recerques.

Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Intervenir activament en l’organització i celebració d’una assemblea amb la resta d’alumnes
-    Reflexionar sobre problemes socials de l’entorn immediat derivats de la crisi econòmica.
TEMA 3      CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Continguts

·     El sector primari i la identificació de les activitats pròpies d’aquest sector.
·     L’agricultura al món actual.
·     Caracterització dels trets generals de l’activitat agrícola al món actual.
·     Identificació dels condicionants de l’activitat agrícola.
·     Les activitats agràries i els paisatges agraris.
·     La ramaderia al món actual.
·     La ramaderia tradicional i la ramaderia de mercat.
·     La pesca i l’agricultura.
·     La pesca artesanal i la pesca industrial.
·     Les principals zones pesqueres.
·     L’explotació forestal.
·     Identificació de les principals masses boscoses del món.
·     Descripció de les característiques dels diferents sistemes de conreu.
·     Classificació de paisatges agraris a partir de l'observació de fotografies.
·     Els paisatges agraris a Espanya.
·     Identificació del paisatge agrari que predomina a la pròpia Comunitat Autònoma.
·     L'agricultura de subsistència i l'agricultura de mercat.
·     Identificació de diferents sistemes d’agricultura de subsistència.
·     Caracterització dels sistemes d’agricultura de mercat més comuns.
·     Reflexió i recerca d’alternatives a la sobreexplotació dels recursos agraris dels països subdesenvolupats.
·     Els impactes negatius de les activitats agràries.
·     El sector primari i els paisatges agraris a Catalunya.
·     Anàlisi pautada d’una fotografia d’un paisatge agrari.
·     Reflexió sobre situacions de desigualtat i problemes alimentaris al món.Criteris
d'Avaluació

·     Observar que identifiquen els condicionants físics de l'agricultura.
·     Comprovar que reconeixen els sistemes de conreu que es practiquen en el món.
·     Verificar que coneixen la distribució geogràfica de l'agricultura de subsistència i de l'agricultura de mercat.
·      Confirmar que coneixen els diferents tipus d'agricultura de subsistència.
·     Assegurar-se que saben explicar quins són els objectius de l'agricultura de mercat i els mitjans amb els quals compta per aconseguir-los.
·     Comprovar que reconeixen i saben localitzar en el mapa els diferents tipus de ramaderia que es practiquen en el món.
·     Observar si saben comparar entre si la pesca tradicional i la pesca industrial i que coneixen els principals caladors del món.
·     Constatar que saben explicar en què consisteix l'explotació sostenible dels recursos.
·     Veure si descriuen els paisatges agraris i el sector primària a Catalunya i a Espanya.


ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar diferents espais geogràfics del món i reconèixer les activitats del sector primari que hi predominen.
-    Comprendre la informació que transmeten fotografies o il·lustracions sobre diferents espais.
-    Interpretar les possibles relacions que s’estableixen entre el medi i l’ésser humà i explicar les conclusions de les conseqüències que poden tenir.
-    Diferenciar i descriure els paisatges agraris d’Espanya i de Catalunya.
-    Reconèixer els condicionants físics de l’activitat agrària.
-    Reflexionar sobre les repercussions negatives de l’activitat agrària i les mesures que es poden adoptar per minimitzar-les.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica  a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica relacionada amb el sector primari.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar els trets generals i les activitats econòmiques pròpies del sector primari.
-    Valorar el pes econòmic del sector primari.
-    Diferenciar les activitats agràries tradicionals de les de mercat.
-    Localitzar en un mapa diferents tipus d’activitats del sector primari al món.
-    Caracteritzar el sector primari a Espanya i a Catalunya.

Cultural...
Competència 10. Reconèixer i valorar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Apreciar els paisatges agraris d’Espanya i de Catalunya com a part del propi patrimoni natural i cultural.
-    Valorar realitats econòmiques, culturals i paisatgístiques d’altres indrets del planeta valorant-les com a part de la diversitat del món.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Assumir el respecte al medi ambient com a un valor fonamental.
-    Presentar davant dels companys els resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Reflexionar i cercar informació sobre les desigualtats econòmiques al món arribant a conclusions pròpies.


TEMA 4          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     Les matèries primeres naturals i la mineria.
·     Classificació de les matèries primeres en funció del seu origen.
·     Descripció d’una explotació minera.
·     Els recursos minerals metàl·lics i no metàl·lics.
·     La construcció: obra pública i obra privada.
·     L’esclat de la bombolla immobiliària a Espanya entre 1998 i 2007.
·     Anàlisi de gràfics sobre l’evolució del sector immobiliari a Espanya.
·     Les fonts d'energia tradicionals i les fonts d'energia alternatives.
·     Localització de les fonts d'energia tradicionals.
·     Localització dels països productors de recursos minerals, petroli i gas.
·     Valoració dels avantatges i inconvenients de les diferents fonts d'energia.
·     Classificació de les fonts d'energia segons la seva importància econòmica.
·     Anàlisi d'un gràfic de barres sobre el consum d'energia renovable.
·     Pedreres, graveres i abocadors.
·     Reflexió sobre l’impacte mediambiental de les pedreres, graveres i abocadors.
·     Estudi de diferents propostes per a minimitzar l’impacte mediambiental de les pedreres, graveres i abocadors.
·     La gestió dels residus nuclears.
·     Debat sobre els aspectes positius i negatius de l’energia nuclear.
·     Investigació sobre els accidents nuclears de Three Mile Island, Txernobil i Fukushima.
·     La mineria, l’energia i la construcció a Catalunya.
·     Interpretació de les dades d’una factura de la llum.
·     Anàlisi d’un mapa del consum d’energia al món.
·     Anàlisi sobre un text del boom immobiliari al litoral espanyol i les seves repercussions mediambientals.
·     Investigació sobre un problema mediambiental al propi entorn immediat o a la Comunitat Autònoma.Criteris
d'Avaluació

·     Constatar que comprenen què és una matèria primera i la seva importància econòmica.
·     Observar si identifiquen i saben classificar els diferents tipus de matèries primeres.
·     Descobrir si identifiquen diferents tipus d’explotacions i recursos miners.
·     Comprovar que reconeixen les característiques de les fonts d'energia tradicionals.
·     Valorar si coneixen els avantatges i els inconvenients de les fonts d'energia alternatives més importants.
·     Valorar que descriuen les activitats relacionades amb la construcció i l’evolució del sector a Espanya a partir de l’anàlisi de gràfiques.
·     Valorar si comprenen en què va consistir la bombolla immobiliària i les seves repercussions.
·     Veure si caracteritzen la mineria, l’energia i la construcció a Catalunya.


ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS
D.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar i classificar diferents tipus de matèries primeres.
-    Reconèixer diferents espais geogràfics del món i reconèixer les activitats del sector primari que hi predominen.
-    Comprendre la informació que transmeten fotografies o il·lustracions sobre diferents espais.
-    Interpretar les possibles relacions que s’estableixen entre el medi i l’ésser humà i explicar les conclusions de les conseqüències que poden tenir.
-    Identificar recursos renovables i no renovables que es poden obtenir de la natura per a produir energia.
-    Reflexionar sobre les repercussions negatives de l’activitat minera i les mesures que es poden adoptar per minimitzar-les.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica  a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica relacionada amb diferents activitats del sector primari.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.
-    Interpretar la informació exposada en una factura de la llum.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Reflexionar sobre la importància econòmica de l’obtenció de matèries primeres.
-    Identificar els trets generals i les activitats econòmiques pròpies de la mineria.
-    Descriure el sector de la construcció i les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.
-    Localitzar en un mapa diferents tipus d’activitat relacionades amb l’explotació de recursos minerals o de fonts d’energia.
-    Descriure els diferents tipus d’explotacions mineres.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Desenvolupar un pensament crític envers les activitats econòmiques que tenen un impacte molt negatiu sobre l’entorn.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte les presentacions dels altres companys.
-    Assumir el respecte al medi ambient com a un valor fonamental a la nostra societat.
-    Presentar davant dels companys els resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Adoptar una postura crítica envers les explotacions mineres i els recursos energètics contaminants.
-    Explicar en què consisteix el debat de les nuclears i expressar una opinió personal al respecte.
-    Reflexionar i posicionar-se  sobre la bombolla immobiliària i les seves repercussions econòmiques i socials.TEMA 5          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Continguts

·     La indústria i les activitats industrials.
·     Elements del procés industrial.
·     Classificació de les indústries: indústries de bens de producció i industries de bens d’ús i consum.
·     Els tipus d’empreses.
·     Caracterització de l’empresa cooperativa.
·     Les revolucions industrials.
·     Identificació i comparació de les característiques de les tres revolucions industrials.
·     Cronologia de les revolucions industrials.
·     El sistema de producció en cadena.
·     La tecnologia a la tercera revolució industrial.
·     Les condicions laborals des de la primera revolució industrial fins a l’actualitat.
·     Els factors tradicionals de la localització industrial.
·     La localització de la indústria en el món actual.
·     El procés de deslocalització industrial.
·     Classificació i comparació de les indústries seguint diversos criteris.
·     Anàlisi d'un esquema sobre els factors de localització industrial.
·     Les activitats industrials a Espanya.
·     Les multinacionals espanyoles del segle XXI.
·     Anàlisi d’un mapa sobre la presència internacional del grup empresarial Inditex.
·     Estudi crític de situacions de desigualtat i injustícia envers els treballadors de les industries als països pobres.
·     Caracterització de la OIT i de la OCDE i descripció de les seves funcions.
·     La indústria petroquímica.
·     Les activitats industrials a Catalunya.
·     Elaboració d’un gràfic sobre l’evolució de la producció industrial a Espanya.Criteris
d'Avaluació

·     Observar si comprenen en què consisteix l’activitat industrial i quins són els elements del procés industrial.
·     Confirmar que saben classificar una sèrie d'indústries segons el destí dels productes fabricats.
·     Veure si reconeixen els elements que formen part del procés industrial i de la divisió tècnica i social del treball.
·     Constatar que descriuen, comparen i situen cronològicament les tres revolucions industrials.
·     Verificar que són conscients de les injustícies i infraccions dels drets humans comesos en diferents contextos històrics i geogràfics dins el context de l’activitat industrial.
·     Comprovar que identifiquen els factors que determinen la localització de la indústria.
·     Constatar que caracteritzen l’activitat industrial a Espanya i a Catalunya.


ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets històrics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Obtenir una visió de conjunt de l’evolució de l’activitat industrial als períodes que comprenen les tres revolucions industrials.
-    Comparar activitats industrials del passat amb les actuals ajudant-se de l’anàlisi d’il·lustracions.
-    Situar cronològicament les revoluciones industrials.

Geogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar diferents espais geogràfics del món i reconèixer les activitats del sector secundari que hi predominen.
-    Comprendre la informació que transmeten fotografies o il·lustracions sobre diferents espais.
-    Interpretar les possibles relacions que s’estableixen entre el medi i l’ésser humà i explicar les conclusions de les conseqüències que poden tenir.
-    Localitzar geogràficament diferents àrees industrials al món a Espanya i a Catalunya.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica  a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica relacionada amb l’activitat industrial.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar els trets generals i les activitats econòmiques pròpies del sector industrial.
-    Descriure els elements del procés industrial.
-    Analitzar els factors de localització i deslocalització.
-    Localitzar en un mapa diferents tipus d’activitat del sector industrial al món, a Espanya i a Catalunya.
-    Caracteritzar el sector industrial a Espanya i a Catalunya.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.
-    Analitzar fenòmens socials i econòmics multicausals relacionats amb la localització i la deslocalització industrial.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Presentar davant els companys els resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.
-    Comprendre la importància dels drets humans, laborals i els de la infància.
-    Conèixer les institucions internacionals que defensen els drets dels treballadors i treballadores als països pobres.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Reflexionar i cercar informació sobre les desigualtats econòmiques al món arribant a conclusions pròpies.
-    Analitzar críticament diferents situacions d’explotació laboral o de manca de respecte als drets humans i de la infància.
TEMA 6          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Continguts

·     Les activitats terciàries i els canvis socials recents.
·     Identificació de les activitats del sector terciari.
·     Valoració de la importància del sector terciari en l'economia mundial.
·     Classificació de les activitats del sector terciari.
·     La sanitat i l’educació com a servei.
·     Comparació dels serveis sanitaris dels països pobres i dels països rics.
·     Definició d'alguns conceptes clau relacionats amb el sector terciari.
·     Comparació de la importància del sector terciari en els diferents països.
·     La tecnologia i els mitjans de comunicació.
·     Reflexió sobre els beneficis que ens aporta la informàtica i Internet.
·     Anàlisi del procés d’homogeneïtzació cultural.
·     Definició dels conceptes de comunitat virtual i món interconnectat.
·     La investigació, el desenvolupament i la innovació.
·     Descripció i caracterització d’un parc tecnològic.
·     I+D+i a Espanya.
·     Definició de conceptes i institucions relacionades amb I+D+i a Espanya
·     Les xarxes socials virtuals i les relacions humanes.
·     Anàlisi dels riscos en l’ús de les xarxes socials.
·     Reflexió a partir de la interpretació d’un text sobre l’obsolescència programada i el consum.
·     Anàlisi d’una taula de dades amb diferents indicadors de salut al món.
·     Caracterització de l’evolució de la població ocupada per sectors a Espanya entre 1900 i 2014.
·     Reflexió sobre la importància social i cultural de la Wikipedia.
·     Elaboració de diferents tipus de missatges i documents publicitaris.Criteris
d'Avaluació

·     Constatar que descriuen els trets generals del sector terciari i que reconeixen les principals activitats d’aquest sector econòmic.
·     Descobrir si reconeixen les diferents submodalitats del sector terciari: terciari banal i terciari superior.
·     Comprovar que classifiquen correctament les activitats terciàries en funció del servei que presten i del mercat al qual es dirigeixen.
·     Comprovar que són capaços de descriure l’evolució i la importància de l’educació i la sanitat a Espanya com a serveis.
·     Descobrir si valoren les principals repercussions socials, econòmiques i culturals de la tecnologia i els mitjans de comunicació al món actual.
·     Assegurar-se que comprenen la importància de la investigació, el desenvolupament i la innovació per al desenvolupament econòmic d’un país.
·     Valorar si utilitzen adequadament les xarxes socials per a relacionar-se.ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS
D.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar en el propi entorn immediat les diferents activitats dels sector terciari i del sector públic que s’hi desenvolupen.
-    Comprendre la informació que transmeten fotografies o il·lustracions sobre diferents espais.
-    Identificar diferents espais geogràfics del món i reconèixer les activitats del sector terciari que hi predominen.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica  a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica relacionada amb el sector terciari.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar els trets generals i les activitats econòmiques pròpies del sector terciari.
-    Valorar el pes econòmic del sector terciari i conèixer la diversitat d’activitats que es desenvolupen al sector.
-    Caracteritzar el desenvolupament de la sanitat i l’educació a Espanya.
-    Analitzar les repercussions socials i econòmiques de la tecnologia i els mitjans de comunicació.

Cultural...
Competència 9. Valorar el patrimoni artístic i cultural com a expressió de la creativitat humana al llarg del temps per contribuir a la seva salvaguarda i transmissió a generacions futures.
-    Apreciar el valor del textos de caire científic o de divulgació sobre diferents aspectes de les Ciències Socials considerant el seu valor com a eina de difusió del coneixement i com a literatura científica.


Competència 10. Reconèixer i valorar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Valorar i utilitzar les tecnologies de la comunicació per conèixer altres cultures i relacionar-se amb una diversitat de persones a través de les xarxes socials.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Assumir el respecte al medi ambient com un valor fonamental.
-    Presentar davant els companys els resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Reflexionar i cercar informació sobre les desigualtats econòmiques al món arribant a conclusions pròpies.


TEMA 7          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     La funció dels transports.
·     Les xarxes i els transports terrestres.
·     Els transports aeri i marítim.
·     Caracterització de la revolució del transport aeri a partir de l’anàlisi d’un gràfic.
·     Avantatges i inconvenients del transport marítim.
·     Descripció dels diferents tipus de xarxes de transport.
·     El transport públic.
·     El turisme i la seva importància econòmica.
·     Implicacions socials i culturals del turisme.
·     Localització dels principals focus del turisme internacional.
·     Valoració de les conseqüències positives i negatives del turisme.
·     El transport dels productes agraris.
·     Reflexió entorn a la imposició d’una taxa turística com a eina de preservació mediambiental.
·     Els transports i el turisme a Catalunya.
·     Identificació i descripció de les xarxes i mitjans de transport a Catalunya.
·     Caracterització de l’oferta turística de Catalunya.
·     Valoració del patrimoni natural i històric de Catalunya i el seu valor com a font d’atracció de l’oferta turística.
·     Anàlisi de dades de la procedència dels turistes que visiten Catalunya.
·     Interpretació pautada d’una noticia periodística.
·     Elaboració d’un mapa sobre la xarxa ferroviària d’alta velocitat a Espanya.
·     Caracterització i valoració dels aspectes positius del turisme rural.
·     Anàlisi del funcionament del Port de Rotterdam.Criteris
d'Avaluació

·     Assegurar-se que coneixen els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
·     Comprovar que indiquen la funció dels diferents mitjans de transport.
·     Constatar que interpreten gràfics i taules sobre els transports i el turisme.
·     Valorar si caracteritzen la revolució dels transports i el concepte de xarxes del transport.
·     Assegurar-se que són capaços de comprendre l’impacte econòmic del turisme i les seves implicacions socials i culturals.
·     Observar si identifiquen i valoren aspectes negatius i positius del turisme.
·     Descobrir si localitzen geogràficament els principals nuclis turístics del món.
·     Observa si descriuen el procés de transport i comercialització d’un producte agrari.
·     Veure si reflexionen sobre la utilitat de la taxa turística.
·     Constatar que caracteritzen els transports i el turisme de Catalunya.ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS
D.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar diferents espais geogràfics del món i reconèixer les activitats relacionades amb els transports i el turisme que s’hi desenvolupen.
-    Comprendre la informació que transmeten fotografies o il·lustracions sobre diferents espais.
-    Interpretar les possibles relacions que s’estableixen entre el medi i l’ésser humà i explicar les conclusions de les conseqüències que poden tenir.
-    Descriure infraestructures del transport i com modifiquen l’entorn.
-    Identificar centres turístics rellevants al món.
-    Reflexionar sobre les repercussions negatives de l’activitat agrària i les mesures que es poden adoptar per minimitzar-les.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica  a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica relacionada amb el sector primari.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar els trets generals i les activitats econòmiques pròpies del sector del transport i el turisme.
-    Valorar el pes econòmic del turisme i el transport.
-    Reconèixer la importància dels transports pel desenvolupament econòmic i social.
-    Comprendre l’impacte de l’activitat turística als països pobres i als països desenvolupats.
-    Caracteritzar el turisme i el seu impacte econòmic a Espanya i a Catalunya.

Cultural...
Competència 10. Reconèixer i valorar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Apreciar l’oferta turística d’Espanya valorant la riquesa del propi patrimoni natural i artístic.
-    Valorar realitats econòmiques, culturals i paisatgístiques d’altres indrets del planeta valorant-les com a part de la diversitat del món.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Assumir el respecte al medi ambient com un valor fonamental.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Reflexionar i cercar informació sobre les desigualtats econòmiques al món arribant a conclusions pròpies.

TEMA 8          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     L'activitat comercial.
·     Elements del comerç i característiques del comerç actual.
·     Identificació dels factors que condicionen l’activitat comercial.
·     El comerç interior: a l’engròs i al detall.
·     Anàlisi de dades sobre la despesa en consum de les llars espanyoles.
·     El comerç exterior i els seus indicadors.
·     Els tipus de fluxos comercials.
·     Les importacions i les exportacions espanyoles.
·     El comerç segons el grau de desenvolupament dels països.
·     Les institucions de l’economia mundial.
·     El deute extern i les seves conseqüències als països pobres.
·     Anàlisi de mapes temàtics i gràfics relacionats amb el deute extern.
·     Diferenciació de la balança comercial i la balança de pagaments d'un país.
·     Interpretació d'un mapa sobre els intercanvis comercials en el món.
·     Localització dels principals blocs comercials que existeixen en el món.
·     Localització de les regions que dirigeixen el comerç internacional de capitals.
·     Valoració de la importància del comerç en l'economia mundial.
·     El consum responsable.
·     Valoració crítica envers les pròpies pautes de consum.
·     Reflexió sobre les conseqüències del consum irresponsable.
·     El comerç interior a Catalunya.
·     Les importacions i les exportacions catalanes.
·     Anàlisi de gràfics sobre l’activitat comercial a Catalunya.
·     Interpretació pautada de l’etiquetatge dels productes.
·     Reflexió sobre la disposició dels productes a una gran superfície comercial.
·     Anàlisi de dades sobre la disparitat del nivell de consum al món.Criteris
d'Avaluació

·     Descobrir si coneixen els elements que intervenen en les activitats comercials.
·     Observar si saben explicar les característiques del comerç interior i del comerç exterior, així com les diferències entre la balança comercial i la balança de pagaments.
·     Comprovar que coneixen els grans blocs comercials del món.
·     Verificar que saben explicar els diferents tipus de fluxos comercials que es produeixen a escala planetària.
·     Valora si comprenen què es el consum responsable i si són capaços de valora les seves pròpies pautes de consum.
·     Veure si analitzen el deute extern i les seves repercussions sobre els països pobres.
·     Descobrir si caracteritzen el comerç interior i exterior a Catalunya.


ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsGeogràfica
Competència 5. Identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions per tal de prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat.
-    Identificar diferents espais geogràfics del món i reconèixer les activitats comercials que s’hi desenvolupen.
-    Comprendre la informació que transmeten fotografies o il·lustracions sobre diferents espais.
-    Interpretar les possibles relacions que s’estableixen entre el medi i l’ésser humà i explicar les conclusions de les conseqüències que poden tenir.
-    Situar en un mapa els fluxos i els intercanvis comercials mundials.

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica  a partir de la cerca, anàlisi i validació de fonts diverses per tal d’interpretar l’espai, orientar-se i prendre les decisions, tot utilitzant el vocabulari específic.
-    Utilitzar Internet per consultar i extreure informació geogràfica, seleccionar-la i organitzar-la.
-    Analitzar i utilitzar diferents tipus de gràfics, taules i esquemes per aprofundir en el coneixement de diferents realitats i variables econòmiques.
-    Interpretar informació econòmica relacionada amb l’activitat comercial.
-    Posar en pràctica procediments propis de la Geografia per contrastar, comparar i analitzar diferents realitats socials, econòmiques i polítiques.

Competència 7. Identificar models d’organització política, econòmica, territorials i les desigualtats socials i econòmiques existents en les diverses escales per comprendre com afecten a la vida dels ciutadans.
-    Identificar els trets generals i les activitats econòmiques pròpies del comerç.
-    Valorar el pes econòmic de l’activitat comercial.
-    Caracteritzar les activitats comercials a Espanya i a Catalunya.

Cultural...
Competència 9. Valorar el patrimoni artístic i cultural com a expressió de la creativitat humana al llarg del temps per contribuir a la seva salvaguarda i transmissió a generacions futures.
-    Apreciar el valor del textos de caire científic o de divulgació sobre diferents aspectes de les Ciències Socials considerant el seu valor com a eina de difusió del coneixement i com a literatura científica.

Competència 10. Reconèixer i valorar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Valorar la publicitat com expressió cultural i artística.
-    Analitzar críticament la publicitat i els anuncis valorant l’impacte sobre les pròpies conductes i pautes de consum.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pensament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Reflexionar críticament sobre les pròpies pautes de consum i sobre el consum responsable.
-    Exposar l’opinió sobre la millor manera de resoldre un problema, proposar possibles solucions i oferir arguments sòlids.
-    Interpretar i reflexionar sobre els continguts treballats a la unitat.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat democràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Presentar davant els companys els resultats de les seves recerques.

Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Reflexionar i cercar informació sobre les desigualtats econòmiques al món arribant a conclusions pròpies.
-    Reflexionar, posicionar-se i expressar una opinió personal sobre el deute extern dels països en desenvolupament.TEMA 9          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     La recuperació del segle XV: el creixement demogràfic i econòmic, el desenvolupa-ment comercial, l'ascens de la burgesia i la consolidació de la monarquia.
·     Els principis bàsics del pensament humanista.
·     Els humanistes i les acadèmies.
·     La figura històrica d’Erasme de Rotterdam.
·     La difusió de l’erasmisme.
·     La impremta de Gutenberg i la seva contribució a la difusió de l'humanisme.
·     La impremta als regnes hispànics.
·     La Reforma protestant.
·     La crítica de Martí Luter a l’Església.
·     Localització en un mapa de la difusió de la Reforma.
·     Anàlisi i comparació de la doctrina, el culte i l'organització de les esglésies luterana, calvinista i anglicana.
·     La Contrareforma catòlica: les mesures implantades per l'Església catòlica contra les esglésies protestants.
·     Enumeració de les mesures reformistes adoptades en el Concili de Trento.
·     El tribunal de la Inquisició.
·     Les guerres de religió.
·     Les diferències entre catòlics i protestants.
·     Anàlisi d’una pintura de l’època relacionada amb els conflictes religiosos.
·     Esquema explicatiu del pensament humanista.
·     Interpretació d’una mapa sobre la divisió religiosa a Europa.
·     Lectura de fonts primàries sobre els processos de Reforma i Contrareforma.
·     Anàlisi d’una pintura sobre els temples calvinistes.
·     Comprensió d’un gràfic de barres sobre els llibres publicats vers l’any 1500.
·     Treball col·laboratiu sobre les beques Erasmus.Criteris
d'Avaluació

·     Comprovar si comprenen els factors polítics i econòmics que propiciaren la superació de l’Edat Mitjana i l’inici de l’Edat Moderna.
·     Descobrir si reconeixen les característiques fonamentals del pensament humanista.
·     Constatar si copsen la rellevància d’Erasme de Rotterdam i l’erasmisme en la conformació del  pensament humanista.
·     Comprovar si entenen el funcionament d’un taller d’impressió durant el segle XVI.
·     Constatar si valoren la importància que va tenir la impremta en la difusió del pensament humanista.
·     Observar si entenen els arguments en què es basava la crítica de Martí Luter contra l’Església catòlica.
·     Confirmar que distingeixen les característiques de les principals doctrines reformistes: la luterana, la calvinista i l’anglicana.
·     Observar si comprenen les mesures que va impulsar l'Església catòlica per frenar l’expansió del protestantisme.
·     Confirmar si discerneixen les diferències entre el pensament catòlic i el protestant.
 ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Relacionar l’augment demogràfic, agrícola i comercial del segle XV.
-    Relacionar els objectius religiosos de la Contrareforma amb l’art del barroc.
-    Confrontar les idees de Martí Luter amb les preses al Concili de Trento.
-    Elaborar un esquema amb els països protestants i catòlics.
-    Interpretar en un mapa la ruta de les espècies que seguien els europeus.
-    Assenyalar en un mapa els focus de difusió de l’humanisme.
-    Identificar en un mapa els imperis i els Estats a l’Europa del s. XVI, així com les zones d’influència del protestantisme i el catolicisme.
-    Explicar el trencament religiós a Anglaterra i la irrupció de l’anglicanisme.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Cercar informació sobre la vida i l’obra de Maquiavel, Lucas Cranach el Jove, Erasme de Rotterdam, Leonardo da Vinci i Pico della Mirandola.
-    Entendre les conseqüències culturals, socials i religioses de la impremta.
-    Identificar els postulats de la Reforma i la Contrareforma, així com les dife-rències entre el protestantisme i el catolicisme.
-    Comprendre i explicar els principis bàsics de l’humanisme.
-    Descriure la crisi espiritual de l’església abans de la Reforma.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Elaborar un esquema amb els països protestants i els catòlics.
-    Seleccionar i argumentar les cinc transformacions que justifiquen l’inici d’u-na nova etapa històrica a la darreria del segle XV.
-    Comparar la invenció de la impremta amb la d’Internet.
-    Explicar amb les pròpies paraules la tolerància i la intolerància.
-    Identificar les imatges religioses que es troben a les esglésies luteranes.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Escriure una carta al papa i a Luter posant-se al lloc d’Erasme.
-    Imaginar i escriure un diàleg entre Luter i el papa.
-    Explicar la vida i les idees del pensador Lluís Vives i la influència que exercí en els regnes hispànics.
-    Caracteritzar els diversos estaments socials entre els segles XV i XVI.
-    Valorar les desigualtats de gènere en la societat del s. XVI.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Interpretar textos sobre els trets generals de l'humanisme i sobre la cultura i l'art del Renaixement.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.
-    Apreciar la importància cultural i social de la invenció de la impremta.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Identificar i descriure els principals trets del pensament humanista.
-    Comparar i diferenciar el pensament humanista i la mentalitat medieval.
-    Apreciar els valors humanistes i la seva vigència en el món actual i a la nostra cultura.

Ciutadania
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Assimilar la importància de la tolerància en la convivència social.
-    Comprendre i aplicar els valors humanistes en la crítica i reflexió sobre situacions del món actual.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Analitzar críticament situacions d’intolerància religiosa i reflexionar sobre la resolució pacífica de conflictes a partir d’una actitud tolerant.
-    Reflexionar sobre les pròpies conductes en relació a la tolerància i la intolerància.


TEMA 10         CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     El retorn als models de l’Antiguitat en el Renaixement.
·     L’ésser humà en el centre de l’art del Renaixement.
·     El nou paper de l’artista renaixentista.
·     Els Mèdici com exemple de família de mecenes.
·     La Florència del Renaixement.
·     La figura de Lorenzo el Magnífic com exemple d’humanista i mecenes.
·     L’arquitectura del Renaixement italià.
·     La Basílica de Sant Pere com exemple arquitectònic del Cinquecento italià.
·     La pintura i l’escultura del Renaixement italià.
·     Les tècniques de profunditat en la pintura: la perspectiva lineal o geomàtrica i la pers-pectiva aèria o atmosfèrica.
·     L’expansió del Renaixement a Europa: Alemanya, França i Flandes.
·     El Renaixement a Espanya.
·     El Greco, el gran pintor del Renaixement espanyol.
·     L’arquitectura espanyola en el Renaixement.
·     L’escultura i la imatgeria religiosa a l’Espanya del Renaixement.
·     El Renaixement a Catalunya.
·     L’arquitectura, l’escultura i la pintura catalana del Renaixement.
·     Anàlisi i interpretació d’una pintura característica del Renaixement.
·     Lectura comprensiva d’un text renaixentista sobre la perspectiva.
·     Identificació dels elements arquitectònics característics del Renaixement.
·     Comparació de dos estils pictòrics del Renaixement: l’italià i el flamenc.
·     Anàlisi dels temes i les característiques d’escultures emblemàtiques del Renaixement.
·     Treball col·laboratiu basat en una visita virtual al Museo del Prado.
Criteris
d'Avaluació

·     Comprovar si comprenen les característiques principals del nou esperit del Renai-xement a partir de l’anàlisi de diverses manifestacions artístiques d’aquell període.
·     Observar si relacionen les activitats culturals de la família Mèdici amb el context social i econòmic de la Florència dels segles XV i XVI.
·     Constatar si identifiquen les característiques i els artistes principals de l’arquitectura, pintura i escultura de la Itàlia del Renaixement.
·     Observar si reconeixen els elements característics de l’arquitectura italiana del Renai-xement a partir d’un exemple emblemàtic: la basílica de Sant Pere de Roma.
·     Comprovar si entenen les tècniques que van utilitzar els pintors renaixentistes per donar profunditat a les seves obres.
·     Constatar si relacionen les manifestacions pictòriques alemanyes i flamenques amb el context social i religiós de cada territori.
·     Observar si distingeixen les característiques específiques de la pintura del Greco i de l’arquitectura i escultura espanyoles del Renaixement.
·     Constatar si entenen les causes de la relativa feblesa del Renaixement a Catalunya respecte altres territoris europeus.
·     Observar si saben analitzar una pintura com a obra artística.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS
D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Identificar els elements en comú entre els artistes del Renaixement i els pensadors humanistes.
-    Relacionar els temes dels artistes alemanys amb el luteranisme.
-    Relacionar el Renaixement flamenc amb l’ascens d’una burgesia pròspera.
-    Comparar el quadre de Brueghel el Vell amb les pintures italianes.
-    Analitzar les característiques compositives d’un quadre renaixentista.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Cercar a Internet una pintura de Joan de Joanes i descriure-la.
-    Cercar informació sobre l’evolució posterior dels Mèdici a Florència.
-    Cercar informació sobre dues pintures i completar un quadre informatiu.
-    Consultar un recurs digital sobre el MNAC i descriure un retaule.
-    Analitzar les tècniques utilitzades pels pintors per crear la perspectiva.
-    Analitzar les característiques compositives d’exemples il·lustratius de qua-dres del Renaixement corresponents a diferents estils.
-    Definir el concepte d’al·legoria a partir d’un quadre del Renaixement.
-    Analitzar les característiques compositives d’exemples il·lustratius de l’ar-quitectura i escultura del Renaixement.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Consultar la web del Museo del Prado i, en grups, elaborar un cartell i un quadre-resum d’una pintura.
-    Respondre de forma argumentada a una pregunta sobre què va repre-sentar el Renaixement respecte al passat.
-    Comparar l’interior d’una església gòtica i una del Renaixement.
-    Explicar les diferències entre la pintura de l’Edat Mitjana i el Renaixement.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Explicar com era la Florència dels Mèdici i les activitats d’aquesta família posant-se al lloc d’un jove pintor de l’època.
-    Escriure una carta de presentació dirigida a Lorenzo de Mèdici.
-    Explicar les característiques de Lorenzo de Mèdici com a mecenes i huma-nista a partir d’un fresc de Vannini.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Conèixer els trets generals de la pintura, l’escultura i l’arquitectura renaixentista i identificar aquestes característiques en obres concretes.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.
-    Interpretar textos sobre els trets generals de l'humanisme i sobre la cultura i l'art del Renaixement.


Competència 9. Valorar el patrimoni artístic i cultural com a expressió de la creativitat humana al llarg del temps per contribuir a la seva salva-guarda i transmissió en generacions futures.
-    Valorar les manifestacions artístiques com a font de coneixement històric i cultural.
-    Apreciar la figura del mecenes i la seva importància com a promotor de la cultura i l’art renaixentista.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Prendre consciència de la vigència i del valor cultural i artístic del Renaixement com a part del nostre propi llegat cultural.

Ciutadana
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Extreure conclusions, reflexions i coneixements a partir de l’observació i anàlisi de manifestacions artístiques.
-    Expressar opinions personals raonades i argumentades sobre diferents obres d’art.

TEMA 11          CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     L’organització de la nova monarquia dels Reis Catòlics.
·     La Unió dinàstica entre les Corones de Castella i Aragó.
·     L’expansió peninsular.
·     La política exterior dels Reis Catòlics.
·     La monarquia autoritària a Castella.
·     El pactisme a la Corona d’Aragó.
·     La unitat religiosa: l’expulsió dels jueus.
·     L’orientació econòmica dels regnes de Castella i Aragó.
·     L’economia castellana basada en la ramaderia.
·     La política de redreçament a la Corona d’Aragó.
·     La Sentència Arbitral de Guadalupe.
·     Les expedicions marítimes portugueses.
·     El projecte de Cristòfor Colom per arribar a la Índia.
·     L’error de càlcul de Cristòfor Colom.
·     El descobriment d’un nou continent.
·     Els pobles precolombins.
·     La forma de vida dels asteques.
·     Comparació de diferents representacions de la Terra al llarg de la Història.
·     Comparació entre una monarquia feudal i una monarquia autoritària.
·     Interpretació d’un gravat sobre l’arribada de Colom a Amèrica .
·     Lectura comprensiva d’un text històric sobre el Consell de Cent de Barcelona.
·     L’expulsió dels jueus i la seva diàspora des de la Península Ibèrica.
·     Treball col·laboratiu basat en la ruta de les espècies que seguien els europeus.
·     Descripció dels viatges de Cristòfor Colom.Criteris
d'Avaluació

·     Comprovar si entenen en què va consistir la Unió dinàstica entre els Reis Catòlics.
·     Observar si comprenen l’orientació de la política interior i exterior dels Reis Catòlics.
·     Constatar si diferencien l’organització de les corones de Castella i Aragó.
·     Valorar si entenen les motivacions dels Reis Catòlics per forçar la unitat religiosa en els seus regnes i les conseqüències socials que comportà aquest procés.
·     Verificar si comprenen la política econòmica de les corones de Castella i Aragó.
·     Veure si saben descriure les conseqüències de la Sentència Arbitral de Guadalupe.
·     Constatar si enumeren les causes dels grans descobriments geogràfics.
·     Verificar si identifiquen els avenços tècnics que van permetre les grans expedicions.
·     Veure si reconeixen els personatges protagonistes de les grans expedicions marítimes.
·     Constatar si expliquen el projecte de Cristòfor Colom i estableixen les diferències entre els seus plans i la realitat.
·     Comprovar si descriuen les rutes i els descobriments dels viatges de Colom.
·     Comprovar si resumeixen les característiques de l'organització social, econòmica i política dels pobles precolombins.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Explicar argumentadament la política interior i exterior dels Reis Catòlics.
-    Descriure a partir d’un mapa les expedicions marítimes portugueses i el procés de diàspora dels jueus des de la Península Ibèrica.
-    Descriure els descobriments de Colom durant els seus quatre viatges.
-    Explicar els descobriments de Vasco Núñez de Balboa.
-    Relacionar els topònims americans amb les expedicions de l’època.
-    Comparar diferents representacions de la Terra al llarg de la Història.
-    Explicar les característiques dels grans pobles precolombins.
-    Descriure la forma de vida d’un poblat asteca.
-    Definir l’ús de la brúixola, l’astrolabi i els portolans.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Cercar informació sobre determinats cartògrafs del període.
-    Cercar informació per saber en què consistia cadascun dels mals usos.
-    Investigar a Internet com es duia a terme un procés de la Inquisició.
-    Cercar informació en grup sobre la ruta de les espècies.
-    Respondre preguntes sobre el contingut del decret d’expulsió dels jueus i la forma d’elecció dels membres del Consell de Cent de Barcelona.
-    Descriure l’arribada de Colom a Amèrica a partir d’un gravat.
-    Descriure les parts d’una caravel·la a partir d’una il·lustració.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Debatre sobre fenomens del passat que encara perviuen en el present.
-    Relacionar certs topònims actuals amb successos dels segles XV i XVI.
-    Explicar les diferències entre la monarquia feudal i l’autoritària.
-    Reconèixer en el present pràctiques socials quotidianes del passat.
-    Explicar la projecció cilíndrica de Mercator que encara avui s’utilitza.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Redactar una crònica periodística d’un partit de pilota asteca.
-    Imaginar i escriure un diàleg entre dos jueus l’any 1492.
-    Escriure un text dirigit a la reina Isabel posant-se en el lloc de Colom.
-    Reconèixer el paper dels diversos col·lectius religiosos de l’època.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Interpretar textos valorant la seva informació històrica i el seu valor literari.
-    Comprendre la concepció del món en diferents períodes de la història a partir de l’anàlisi de mapes i planisferis.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Conèixer, valorar i descriure els avenços científics, tècnics i culturals que van afavorir el descobriment d’Amèrica.
-    Apreciar l’impacte cultural del descobriment d’Amèrica i familiaritzar-se amb les cultures indígenes americanes.

Ciutadania
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Analitzar de forma crítica l’expulsió dels jueus i la implantació de la Inquisició durant la Monarquia dels Reis Catòlics.
-    Comprendre la importància i les repercussions polítiques, socials i econòmiques de la Unió dinàstica en temps dels Reis Catòlics.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat demo-cràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.TEMA 12         CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     La formació d’un imperi sota el regnat de Carles I d’Habsburg.
·     El govern i la conservació de l’imperi sota el regnat de Felip II.
·     L’oposició i els conflictes sota els regnats de Carles I i Felip II.
·     Les revoltes de les Germanies.
·     L’exploració del continent americà.
·     La conquesta de Mèxic.
·     El progrés cap al sud del continent americà i l’establiment de la ruta asiàtica.
·     La colonització d’Amèrica.
·     La primera volta al món de Fernando de Magalhaes i Juan Sebastián Elcano.
·     La societat colonial a Amèrica.
·     El treball a les mines americanes.
·     L’explotació de les terres americanes a través de les “encomiendas”.
·     Les causes de la revolució dels preus del s. XVI: l’augment demogràfic, la pujada de la demanda i l’impacte del comerç americà.
·     L’alça dels preus i l’empobriment de la població.
·     La decadència de l’imperi hispànic.
·     Els “validos” dels monarques.
·     La fallida financera de l’imperi hispànic.
·     La crisi demogràfica i econòmica a la Castella del s. XVII.
·     L’expulsió dels moriscos dels regnes hispànics.
·     La societat estamental: els privilegiats i les classes populars.
·     Les condicions de vida del s. XVII.
·     Comentari d’una pel·lícula històrica.
·     Les monedes del s. XVI.
·     La pervivència de les cultures indígenes a l’Amèrica Llatina.Criteris
d'Avaluació

·     Comprovar si identifiquen l'herència territorial que va recaure en Carles I.
·     Constatar si expliquen la forma de governar i conservar l’imperi per part de Felip II.
·     Verificar si entenen els problemes i els conflictes que hagueren d’afrontar Carles I i Felip II, especialment les revoltes de les Germanies.
·     Observar si reconeixen els territoris recorreguts al llarg de la primera volta al món.
·     Constatar si valoren críticament la forma d’explotació del continent americà.
·     Comprovar si relacionen els diversos processos que, combinats, van provocar la revo-lució dels preus durant el s. XVI i la manera com aquesta afectà a la població.
·     Observar si identifiquen les causes que van fer entrar l’imperi hispànic en decadència.
·     Comprovar si entenen en què consisteix una fallida financera.
·     Verificar si comprenen els diversos factors que van propiciar una crisi demogràfica i econòmica a la Castella del s. XVII.
·     Valorar si entenen les conseqüències de l’expulsió dels moriscos a diversos nivells.
·     Constatar si saben descriure les característiques de la societat estamental del s. XVII.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Explicar els processos que van confluir en la revolució dels preus.
-    Descriure els efectes de la crisi en l’agricultura, la indústria i el comerç.
-    Explicar els efectes de l’arribada dels metalls preciosos a la Península.
-    Resumir com es va formar l’imperi hispànic, especialment a través de la conquesta progressiva del continent americà.
-    Explicar la ruta i els fenomens geogràfics de la primera volta al món.
-    Reconèixer en un mapa els països actuals que formaven l’imperi hispànic.
-    Definir les característiques de la societat estamental dels segles XVI i XVII i els efectes que van notar davant la revolució dels preus.
-    Analitzar les causes que van portar a l’expulsió dels moriscos.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Cercar informació per contextualitzar el pensador Martín G. de Cellorigo.
-    Cercar informació en grup d’un poble indígena de l’Amèrica Llatina.
-    Investigar les pèrdues territorials de l’imperi hispànic al s. XVII i sintetitzar les causes de la seva decadència a partir de les dades obtingudes.
-    Comprendre diversos textos històrics sobre l’actitud dels governants da-vant els moriscos i els indígenes.
-    Interpretar un gràfic sobre la distribució territorial dels metalls preciosos.
-    Analitzar una pintura sobre l’expulsió dels moriscos dels regnes hispànics.
-    Descriure dibuixos dels habitatges característics del s. XVII.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Debatre prenent les posicions de determinats subjectes històrics, com els revoltats de les Germanies o dels defensors dels drets dels indígenes.
-    Explicar els canvis en la dieta alimentària entre els segles XVI i XVII.
-    Diferenciar la societat espanyola del s. XVII amb la d’altres països.
-    Explicar les pràctiques socials que perviuen en les societats indígenes.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Redactar el viatge d’un personatge fictici a les mines i a una “encomienda”.
-    Analitzar una pel·lícula històrica ambientada dins l’imperi hispànic.
-    Explicar el paper de certs “validos” en l’evolució dels regnes hispànics.
-    Identificar els grups socials més afectats per la crisi del segle XVII.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.
-    Interpretar i descriure una escena de l’expulsió dels moriscos al segle XVII reproduïda en una pintura.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Conèixer i valorar la cultura de la població indígena d’Amèrica desen-volupant actituds a favor de la diversitat cultural.
-    Valorar l’herència jueva i musulmana en la pròpia cultura.

Ciutadania
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Reflexionar i analitzar críticament diferents situacions d’intolerància i de conflicte polític i religiós produïdes durant l’Edat Moderna.
-    Analitzar críticament l’explotació de la població indígena durant la conquesta d’Amèrica a partir del testimoni de Bartolomé de las Casas.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat demo-cràtica.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Presentar davant els companys els resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.


TEMA 13         CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     La relació de Catalunya amb la monarquia hispànica.
·     Les institucions de govern catalanes: les corts i la Diputació del General.
·     Les institucions reials a Catalunya.
·     Els conflictes amb l’autoritat reial.
·     La població catalana al llarg dels segles XVI i XVII.
·     La feina al camp.
·     Les activitats econòmiques de les ciutats.
·     La societat catalana a través de les rajoles de l’època: els grups privilegiats, els pagesos i els artesans i menestrals.
·     El bandolerisme.
·     La pirateria i el cors.
·     El programa centralitzador del comte duc d’Olivares.
·     La guerra amb França.
·     La revolta catalana del 1640: el Corpus de Sang.
·     La guerra contra la monarquia hispànica (1640-1652).
·     Anàlisi i elaboració d’un gràfic sobre les exportacions del port de Barcelona.
·     La vida a pagès a partir de l’anàlisi d’un quadre d’Antoni Viladomat.
·     Lectura comprensiva d’un fragment del Quixot.
·     Anàlisi de l’obra teatral musicada “Mar i cel” .
·     Treball col·laboratiu basat en les ciutats catalanes del segle XVI.Criteris
d'Avaluació

·     Confirmar si reconeixen les institucions de govern de Catalunya a l’Edat Moderna i indiquen quines funcions tenia cadascuna d’elles.
·     Constatar si identifiquen les institucions reials a Catalunya i expliquen els conflictes que mantenien amb la monarquia.
·     Valorar si saben explicar l’evolució de la població i l’economia catalanes al llarg dels segles XVI i XVII.
·     Comprovar si reconeixen i descriuen les activitats econòmiques que es practicaven al camp i a les ciutats de Catalunya.
·     Verificar si valoren les rajoles que s’elaboraven el segle XVII com a font d’informació sobre les característiques dels diversos grups socials d’aquell període.
·     Constatar si analitzen correctament les causes de l’aparició del bandolerisme.
·     Observar si distingeixen entre el cors i la pirateria.
·     Verificar si saben descriure les causes de la revolta catalana del 1640.
·     Observar si saben descriure l’evolució del conflicte contra la monarquia de 1640-1652.
·     Confirmar si saben interpretar un gràfic sobre les exportacions del port de Barcelona.
·     Observar si analitzen un quadre sobre la vida quotidiana de la pagesia catalana.
·     Constatar si saben realitzar un comentari de text a partir d’un fragment del Quixot.
·     Comprovar si empren adequadament diversos recursos digitals i saben analitzar varis gravats sobre la fesomia de les ciutats catalanes al segle XVI.ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS
D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Relacionar els fenomens del bandolerisme, la pirateria i el cors.
-    Argumentar els motius dels conflictes entre les institucions tradicionals ca-talanes i la monarquia hispànica.
-    Relacionar el context de la guerra dels Trenta anys amb el Corpus de Sang i la revolta catalana contra la monarquia.
-    Identificar en un mapa les ciutats catalanes i les seves activitats econòmi-ques, així com les conseqüències territorials del Tractat dels Pirineus.
-    Explicar la dinàmica de la població catalana al llarg dels segles XVI i XVII.
-    Descriure la funció de les mules dins l’economia catalana.
-    Consultar la versió antiga de la lletra de l’himne català actual.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Llegir de forma comprensiva un episodi del dietari de Jeroni Pujades.
-    Extreure els objectius polítics del comte duc d’Olivares a partir d’un text.
-    Extreure el context històric a partir d’un fragment del Quixot.
-    Interpretar diversos esquemes sobre les institucions de govern catalanes.
-    Analitzar les dades de les exportacions del port de Barcelona i elaborar-ne un gràfic de barres.
-    Descriure un quadre sobre el setge de Barcelona.
-    Descriure els grups socials del s. XVII a partir de les rajoles de l’època.
-    Explicar la vida quotidiana a pagès a partir d’un quadre d’Antoni Viladomat.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Comparar les fesomies de les ciutats catalanes del s. XVII amb les actuals.
-    Dibuixar una rajola característica del s. XVII que representi un ofici actual.
-    Comparar la densitat de població de la Catalunya del  s. XVII amb l’actual.
-    Interpretar un refrany actual a partir del context històric dels ss. XVI i XVII.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Explicar els diversos grups socials que constituïen la Catalunya de l’Edat Moderna des de l’òptica d’un historiador.
-    Identificar els grups socials de l’Edat Moderna a partir de les rajoles.
-    Reconèixer el grup social que va protagonitzar el Corpus de Sang.
-    Caracteritzar el camperolat català a partir d’un quadre d’Antoni Viladomat.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.
-    Relacionar diferents obres artístiques amb successos i formes de vida pròpies de la Catalunya dels Àustries.
-    Interpretar textos valorant la seva informació històrica i el seu valor literari.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Familiaritzar-se amb la cultura popular i la vida quotidiana de la població a la Catalunya dels Aústries.
-    Conèixer l’origen i la lletra de les diferents versions de l’himne dels Segadors.

Ciutadania
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Reflexionar i analitzar críticament diferents situacions d’intolerància i de conflicte polític i religiós produïdes durant l’Edat Moderna.
-    Analitzar críticament l’origen i les repercussions de les revoltes de l’any 1640.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat demo-cràtica.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.
-    Presentar davant els companys els resultats de les seves recerques, expressar i argumentar les seves opinions i mostrar respecte vers els altres.


TEMA 14         CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
Continguts

·     La crisi a l’Europa del s. XVII: el descens demogràfic i les guerres.
·     El comerç mediterrani a l’Atlàntic.
·     L’absolutisme monàrquic.
·     Les institucions de govern en els sistemes absolutistes.
·     La teoria econòmica del mercantilisme.
·     Un dia a la cort de Lluís XIV o el Rei Sol: una jornada a Versalles i la recepció a palau.
·     Els parlaments contra el poder absolut.
·     Les revolucions angleses del segle XVII.
·     El funcionament del parlamentarisme anglès.
·     El cas holandès.
·     Conflictes a l’Europa del s. XVII.
·     El protestantisme i el catolicisme.
·     Els imperis i els Estats.
·     Les conseqüències de la Pau de Westfàlia (1648).
·     La Guerra dels Trenta anys.
·     Els conflictes religiosos (1618-1620).
·     El conflicte entre els danesos i els suecs contra l’Imperi Alemany (1625-1635).
·     França contra els Habsburgs (1635-1648).
·     Anàlisi i comparació entre l’absolutisme i el parlamentarisme.
·     Identificació de les diverses parts d’un palau del segle XVII.
·     Origen i continuïtat del dia d’Acció de Gràcies.
·     Caracterització del Palau de Versalles.
·     Debat sobre la necessitat de declarar la guerra o d’evitar-la.Criteris
d'Avaluació

·     Descobrir si reconeixen les transformacions a l'economia europea del segle XVII.
·     Veure si detecten els principis ideològics i les institucions de la monarquia absoluta.
·     Comprovar si comprenen correctament la teoria econòmica del mercantilisme.
·     Observar si entenen els principis ideològics de l’absolutisme a partir d’una recreació d’un dia quotidià a la cort de Lluís XIV o el Rei Sol.
·     Verificar si comprenen en què consistia el parlamentarisme i els motius pels quals aquest sistema s’oposava a l’absolutisme.
·     Comprovar si entenen el funcionament del parlamentarisme anglès.
·     Observar si saben relacionar els conflictes religiosos i polítics a l’Europa del s. XVII.
·     Confirmar si reconeixen les conseqüències que comportà la Pau de Westfàlia.
·     Valorar si saben relacionar els diversos conflictes que van esclatar a Europa per tal d’explicar per què una guerra es va poder perllongar durant trenta anys.
·     Comprovar si saben comentar i comparar dos textos històrics que defensaven, respec-tivament, l’absolutisme i el parlamentarisme.
·     Valorar si saben buscar informació sobre l’origen del dia d’Acció de Gràcies.
·     Valorar si saben debatre argumentadament sobre el fenomen de la guerra.


ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS


D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Interpretar les dades d’un gràfic sobre la crisi demogràfica a Europa.
-    Explicar les transformacions comercials i la crisi del sistema gremial.
-    Argumentar per què Anglaterra no era una monarquia absoluta i com el seu sistema polític, així com l’holandès, significava una limitació pel rei.
-    Argumentar el perquè la Guerra dels Trenta anys va durar tant temps.
-    Dibuixar un eix cronològic per situar-hi diversos successos.
-    Situar en un mapa les zones on hi havia colònies o factories europees.
-    Identificar les zones religioses en què es dividia Europa.
-    Reconèixer les diverses parts d’un palau del segle XVII.
-    Analitzar les conseqüències que va comportar la Pau de Westfàlia.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Investigar quan es va produir el viatge de Françoise a la cort de Lluís XIV.
-    Cercar informació a Internet sobre J. B. Bossuet i John Locke, l’origen del dia d’Acció de Gràcies i el Palau de Versalles.
-    Cercar informació sobre conflictes armats en l’actualitat.
-    Diferenciar l’absolutisme respecte els sistemes parlamentaris.
-    Interpretar un esquema sobre les institucions absolutistes.
-    Descriure les característiques constructives d’un palau del s. XVII a partir d’una il·lustració, especialment el de Versalles.
-    Descriure la impressió d’una recepció a Versalles a partir d’una pintura.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Argumentar sobre el fenomen de la guerra en el passat i el present.
-    Explicar la pervivència del dia d’Acció de Gràcies.
-    Diferenciar el sistema absolutista respecte la monarquia autoritària.
-    Comparar la situació política de dos territoris a partir de textos històrics.
-    Argumentar si el primer parlament anglès era totalment democràtic.
-    Relacionar la llei de l’habeas corpus amb la situació actual.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Conscienciar-se de les persecucions a minories religioses en el passat.
-    Definir les atribucions que conservava la noblesa en el segle XVII respecte altre grups socials.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.
-    Relacionar diferents manifestacions artístiques amb el seu context històric per afavorir el seu coneixement i comprensió.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Apreciar l’aparició de diferents corrents culturals i polítics sorgits o desenvolupats al segle XVII i reflexionar sobre la seva vigència.

Ciutadania
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Analitzar críticament diferents aspectes de les monarquies absolutes i de la societat de l’Antic Règim.
-    Caracteritzar el parlamentarisme anglès i valorar els seus aspectes positius enfront de l’absolutisme.


Competència 12. Exercir de manera autònoma drets i deures per conviure i participar en una societat demo-cràtica.
-    Elaborar documents per compartir amb els companys participant activament en l’activitat, aportant opinions pròpies i mostrant respecte.
-    Participar activament en l’organització de treballs col·lectius de forma cooperativa i escoltar amb respecte els altres companys.TEMA 15         CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Continguts

·     El naixement de la ciència moderna al segle XVII.
·     Els nous mètodes d’investigació.
·     Les acadèmies científiques.
·     Els progressos de les ciències.
·     El judici a Galileu Galilei: contra la teoria de l’heliocentrisme.
·     La revolució copernicana.
·     L’esperit de l’art del Barroc.
·     L’estètica barroca al servei de la propaganda religiosa.
·     L’estètica barroca al servei dels monarques absoluts.
·     L’arquitectura i l’escultura barroques.
·     El barroc als regnes hispànics.
·     El barroc a Catalunya.
·     La pintura del barroc.
·     L’escola italiana, francesa i flamenca de la pintura barroca.
·     L’esplendor de la pintura holandesa.
·     El segle d’or de la pintura espanyola.
·     Els grans autors de la pintura espanyola: Diego Velázquez, Zurbarán, Murillo i Ribera.
·     Anàlisi d’una pintura com a document històric.
·     Comparació entre l’estil renaixentista i el barroc.
·     Lectura comprensiva d’un text de Galileu Galilei.
·     La renovació del calendari.
·     Les festivitats religioses dins l’estètica barroca.
·     Treball col·laboratiu sobre el patrimoni artístic de la ciutat de Roma.Criteris
d'Avaluació

·     Comprovar si identifiquen els nous mètodes d’investigació i els avenços científics com a factors desencadenants d’una nova ciència al segle XVII.
·     Verificar si reconeixen la importància de la figura de Galileu Galileu en la història de la ciència i els motius pels quals fou jutjat per l’Església.
·     Constatar si entenen els principis de la revolució copernicana.
·     Verificar si raonen correctament les circumstàncies polítiques i religioses que expliquen l'estètica del moviment barroc.
·     Avaluar si detallen les característiques de l'arquitectura i l'escultura del barroc europeu.
·     Confirmar si observen i identifiquen les característiques constructives de l’arquitectura i escultura als regnes hispànics i, en particular, a Catalunya.
·     Comprovar si reconeixen les característiques compositives generals de la pintura barroca europea i si saben diferenciar les escoles italiana, francesa i flamenca.
·     Constatar si assenyalen les característiques compositives de la pintura holandesa i identifiquen els seus principals autors.
·     Observar si reconeixen les particularitats dels principals artistes del segle d’or de la pintura espanyola.
·     Valorar si saben diferenciar les característiques de l’art renaixentista i barroc.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I INDICADORS

D.
Competència
IndicadorsHistòrica
Competència 1. Situar els fets histò-rics rellevants dins d’una seqüència cronològica i contextualitzar-los.
-    Explicar les relacions entre l’art del Barroc i els objectius religiosos de la Contrareforma, així com amb els propòsits dels monarques absoluts.
-    Relacionar les diverses innovacions en l’àmbit de la ciència per tal de po-der considerar que en el s. XVII es produí una revolució en aquest camp.
-    Descriure el telescopi astronòmic que va inventar Galileu Galilei i relacio-nar la seva funció amb el desenvolupament de les seves teories.


Competència 2. Interpretar el passat a partir de la cerca, anàlisi i validació de diferents tipus de fonts històri-ques, tot utilitzant el vocabulari his-tòrics adient.
-    Cercar dades sobre qui va pagar el retaule de l’església de Santa Maria.
-    Cercar informació sobre un quadre de Pieter Jansz Saenredam.
-    Cercar dades a Internet sobre la renovació del calendari a finals del s. XVI.
-    Buscar informació sobre obres arquitectòniques de la ciutat de Roma.
-    Llegir un text de Copèrnic i explicar en què consistí la seva revolució.
-    Comprendre un text de Galileu Galilei sobre les noves tècniques mèdiques.
-    Consultar la vida i l’obra de Velázquez i explicar els motius pels quals és considerat el gran artista del “Siglo de Oro”.
-    Descriure diversos quadres de l’època per extreure’n el context històric o les tècniques compositives de determinats corrents pictòrics.
-    Explicar la finalitat que buscava l’escultura barroca en el context català.
-    Identificar les diferències entre una església renaixentista i una de barroca.


Competència 3. Raonar que el món actual és fruit de la interacció entre el passat i el present i que condiciona el futur.
-    Exposar la pervivència de la reforma del calendari del segle XVI.
-    Relacionar l’escenografia de les festes religioses actuals amb l’art barroc.
-    Explicar el canvi de mentalitat científica entre l’Edat Mitjana i la Moderna.
-    Comparar el barroc de l’Europa protestant amb el de la resta de països.
-    Explicar quin sentit té actualment el terme “barroc”.

Competència 4. Prendre conscièn-cia de la identitat individual i col·lecti-va com a subjectes històrics.
-    Relacionar certes frases pronunciades per figures històriques rellevants amb el corrent de pensament al qual pertanyien.
-    Identificar i contextualitzar el judici de Galileu a partir d’una pintura.
-    Prendre consciència de la difícil compatibilitat dels avenços científics amb les creences religioses al llarg de la història.

Cultural i artística
Competència 8. Interpretar i contex-tualitzar les manifestacions culturals i artístiques relacionant-les amb els seus creadors i la seva època.
-    Conèixer els trets generals de la pintura, l’escultura i l’arquitectura barroca i identificar aquestes característiques en obres d’aquest període.
-    Analitzar obres artístiques de forma pautada i seguint indicacions.
-    Interpretar textos sobre els trets generals de la cultura i l'art del Barroc.


Competència 10. Reconèixer i valo-rar els elements culturals propis des del respecte a la diversitat cultural per contribuir a la cohesió social.
-    Identificar i descriure els principals trets i avenços de la ciència, la cultura i l’art del segle XVII.
-    Apreciar la vigència de la cultura científica desenvolupada durant el segle XVII.

Ciutadania
Competència 11. Construir un pen-sament crític i complex per formar-se una opinió pròpia i fonamentada dels fets i fenòmens socials.
-    Adoptar actituds a favor de la investigació, la critica i l’afany per conèixer a partir de la comprensió de l’esperit científic desenvolupat al segle XVII.
-    Posicionar-se i expressar opinions personals en relació a conflictes socials, polítics i culturals sorgits a l’Europa del Barroc.


Competència 13. Posicionar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
-    Analitzar críticament situacions d’intolerància religiosa i reflexionar sobre la resolució pacífica de conflictes a partir d’una actitud tolerant.
-    Reflexionar sobre el judici a Galileu i les seves implicacions en relació al coneixement i a la intolerància religiosa.


TEMPORALITZACIÓ

La matèria s’imparteix en 3 hores lectives setmanals
La matèria està dividida en 2 blocs:
El primer bloc: de geografía humana i una part d’història moderna que comprèn de la unitat 1 a la 9.
1r TRIMESTRE                                                                                   Unitats 1 a 5
2n TRIMESTRE                                                                                 Unitats 6 a 9
                                                                                                                                    
El segon bloc d' historia Moderna que compren de la unitat 10 a la 15
      3r TRIMESTRE                                                                                 Unitat 10 a 15CRITERIS ESPECIFICS D’AVALUACIÓ

Per a recollir dades sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, es proposen instruments d’avaluació variats com ara: l’observació del comportament de l’alumnat (“comportament” en el sentit ample de la paraula: el seu progrés o no, actitud en la classe i davant el treball diari, etc.), proves escrites i orals, realització d’activitats voluntàries o no (a indicació del professorat), aportació de material , etc. El Departament vol subratllar la importància que té la llibreta de l’alumne, que recull el seu treball diari, i que constitueix un bon mitjà perquè tant el professorat com el propi alumne puguin fer un seguiment de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
        Proves escrites : un mínim de dues per avaluació, cada dues / tres unitats didàctiques. Consistiran en el desenvolupament escrit de diverses qüestions relacionades amb els continguts de cada unitat. A cada prova escrita podrà introduir-se coneixements i procediments de les unitats anteriors. S’intentarà mantenir, sempre que es pugui, l’estructura utilitzada en les activitats del llibre (eix cronològic, mapes, imatges, esquemes, gràfics, definicions, resums...).
        Diferents activitats realitzades a cada tema (mapes, gràfics, estadístiques, comentaris d’un text, etc.) en diferents suports.
        Valoració dels treballs que es faran durant el curs, tant els individuals com els treballs en grup. (Es valorarà: claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació).
        Observació a l’aula: preguntes orals relacionades amb la matèria, participació activa i positiva per part de l’alumne/a (intervencions, treball en grup, exposicions orals, participació en debats o discussions, puntualitat en a l’aula, respecte al professor, companys i material, lliurament del dossier en les dates marcades pel professor, Utilització correcta mitjans telemàtics)
        Dossier de classe amb els apunts i les activitats de cada tema. (Es valorarà: organització, claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació). La llibreta es revisarà de forma periòdica.
Criteris de qualificació
La nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent:
60 % proves escrites + 20 % treball + 20 % actitud
a)    Exàmens 60 %  → Mitjana aritmètica de les proves escrites (per a poder tenir en compte els apartats B i C i aprovar la matèria cal treure com a mínim 2 en la mitjana).
b)    Treballs 20 % → Mitjana aritmètica de les notes de llibreta i treballs específics. (quadern, petits treballs d’investigació, mapes, eixos....). treball diari (preguntes a classe, realització i correcció d’activitats escrites o orals... ). actitud envers l’assignatura (interès, participació a classe, realització de les tasques, ajuda als companys...).
c)    Actitud 20 % → Observació a l’aula i preguntes orals           
A final de curs, l’assignatura restarà aprovada  quan s’hagin aprovat els tres trimestres o bé la mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5 punts, i com a màxim s’hagi suspès una avaluació.
 Recuperacions:

 Cada professor al llarg del curs podrà desenvolupar estratègies adaptades a l’alumnat per tal de poder ajudar-lo  a recuperar les avaluacions en que no hagi assolit les competències de la matèria.


   A final de curs:

      L’alumnat que no assoleixi les competències de la matèria al llarg del curs haurà de demostrar a la prova extraordinària que ha arribat a un assoliment satisfactori de les competències esmentades.


Alumnes amb la matèria suspesa d’altres cursos
Si un alumne no supera l’avaluació extraordinària i passa de curs amb la matèria de ciències socials suspesa haurà de tornar a presentar o refer el dossier de treball d’estiu i aprovar el primer trimestre del curs.
_____________________________________________________________________________________________________

ls criteris especifics d'avaluació de 3r d'eso es troben al següent enllaç:

Cap comentari:

Publica un comentari