AICLE


Pla AICLE
L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, el pla AICLE, consisteix en l’ensenyament d’una matèria o una part d’una matèria curricular  a  través  d’una  llengua  estrangera,  en  aquest  cas l’anglès. L’enfocament AICLE té  un  doble  objectiu: aprendre  matèria  curricular i llengua estrangera al mateix temps. Els alumnes  cursen la matèria  de  Ciències Socials en  anglès a 1r i 2n d'ESO. Els pares dels alumnes interessats en fer AICLE han d’inscriure’ls en la prova en el moment de fer la matrícula dels seus fills. Els alumnes inscrits han de fer una prova objectiva escrita en el nostre centre. Cal  remarcar  que  els  alumnes acceptats  en aquest programa  han  de mostrar interès  per  millorar  el  seu  nivell de llengua  anglesa i  bona actitud per al treball. L'adscripció  al  grups  d’AICLE  és  revisable  anualment  considerant  el comportament, el rendiment acadèmic i el treball de l'alumne. Els alumnes  que no fan AICLE  cursen el mateix material didàctic que els grups amb AICLE de manera que tots els alumnes puguin assolir les competències de ciències socials adequades al seu curs escolar.

El projecte AICLE implica una coordinació real i constant entre el departament de ciències socials i el de llengües estrangeres. Aquesta coordinació respon a la necessitat de treballar conjuntament per l’èxit del projecte. Els professors/es de tots dos departaments es coordinen per decidir quines estratègies lingüístiques segueixen. El vocabulari específic de la matèria no només es treballa a l’aula d’història sinó que també es reforça a les hores d’anglès. De la mateixa manera a la classe d’història s’utilitzen les estructures gramaticals que s’estan treballant a anglès. El professorat de ciències socials també reforça, de manera quasi inadvertida pels alumnes, aquelles parts de la llengua que el departament d’anglès considera que necessiten ser més treballades.
Vivim en un món on cada vegada és més important el domini de la llengua anglesa, que s’ha convertit en la llengua d’ús internacional en pràcticament tots els àmbits. Tots sabem per experiència que de vegades invertir moltes hores aprenent una llengua no comporta un èxit assegurat. Molts alumes no són capaços d’utilitzar la llegua estrangera en situacions reals. Amb el AICLE intentem cobrir aquest buit entre les lliçons d’anglès i la vida real. Els alumnes aprenen a utilitzar la llengua per expressar continguts concrets, relacionats, en aquest cas, amb les ciències socials, utilitzen la llengua en situacions reals i en les necessitats diàries de l’aula, convertint l’ús de l’anglès en un fet natural i habitual.Cap comentari:

Publica un comentari